Úvod do chemických technologií - B409007
Anglický název: Introduction to Chemical Technologies
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/ucht
Staré označení: UCHT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Haidl Jan Ing. Ph.D.
Záměnnost : N409005
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (25.09.2020)
Předmět poskytuje stručný přehled výrob významných produktů chemického, petrochemického a metalurgického průmyslu (měřeno dle objemu světové výroby). Dále se studenti seznámí se základními aparáty které se používají v chemických technologiích.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Studenti budou umět:

Technologický postup při výrobě základních chemických produktů (např. kyselina sírová, kyselina dusičná, čpavek, destilační zpracování ropy).

Orientovat se v technologických schématech.

Jednoduché technologické bilanční výpočty.

Literatura -
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (25.09.2020)

elektronické přednášky na e-learningu či https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/ucht

Z: Hovorka F., Technologie chemických látek, VŠCHT-Praha (2005)

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (25.09.2020)

https://uchi.vscht.cz/studium/bakalarske/ucht

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (15.02.2018)

Hodnocení předmětu „Základy chemických technologií“

V konečném výsledku, který je hodnocen známkou, se promítají znalosti prokázané výpočtem příkladů a znalosti teoretických partií. Výpočetní schopnosti a teoretické znalosti prokazuje student při zápočtovém, popř. při opravném testu a dále při zkouškovém testu. Při všech těchto testech se nesmí používat žádná literatura, včetně poznámek z přednášek.

Zápočtový test

V průběhu semestru se v rámci cvičení píše zápočtový test ze dvou tématických okruhů. Průběžný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů.

Opravný test

Na začátku zkouškového období budou vypsány dva termíny (v 1. a 2. týdnu) opravného testu. Při tomto testu si lze doplnit zápočtový test, případně vylepšit dosažený výsledek. Pro získání zápočtu a pro hodnocení předmětu se studentovi započítává nejlepší výsledek dosažený v obou pokusech. Opravný test trvá 50 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Na opravný test se musí student přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem. Student se může účastnit obou termínů opravného testu.

Udělení zápočtu

Student, který získal ze zápočtového, příp. opravného testu nejméně 50 bodů, získá zápočet a může se přihlásit k písemné zkoušce.

Student, který nezískal potřebný počet bodů k udělení zápočtu se nemůže účastnit písemné zkoušky.

Zkouška

Zkouška je prováděna formou písemného testu, který trvá 60 minut a lze získat maximálně 100 bodů. Za úspěšné složení zkoušky se považuje výsledek zkouškové písemky nad 40 bodů. Na písemnou zkoušku se student musí přihlásit nejpozději do 12 hodin den před vyhlášeným termínem.

Výsledná známka je dána součtem bodů získaných při zápočtu a z písemné zkoušky dle následujícího klíče:

body známka
50 - 99    F (nedostatečně)
100 - 119    E (dostatečně)
120 - 139    D (uspokojivě)
140 - 159    C (dobře)
160 - 179    B (velmi dobře)
180 - 200    A (výborně)

Sylabus -
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (25.09.2020)

1. Technologie vody - výroba pitné vody, zpracování odpadních vod

2. Výroba technických plynů, zemního plynu, destilace vzduchu

3. Chemie dusíku - výroba amoniaku, kyseliny dusičné, močoviny, hydrazinu a anilinu

4. Chemie síry a fosforu - výroba síry a kyseliny sírové, fosforu a kyseliny fosforečné

5. Výroba průmyslových hnojiv

6. Petrochemie 1 - těžba a zpracování ropy

7. Petrochemie 2 - výroba vybraných petrochemických produktů

8. Výroba významných plastů

9. Výroby významných kovů - železo, měď, hliník, zinek, titan, zlato

10. Výroba stavebních hmot a pojiv, výroba papíru

11. Významné biotechnologie - bioethanol, kyselina citronová, kyselina mléčná, droždí, pivo, víno

12. Úvod do čtení a tvorby procesních schémat

13. Aparáty chemického průmyslu

14. Hydraulické stroje a prvky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Haidl Jan Ing. Ph.D. (25.09.2020)

Chemické a bilanční výpočty

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Pátková Vlasta (15.01.2018)

Zápočet a písemná zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112