Tabulkové aplikace - B445006
Anglický název: Spreadsheet Applications
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=24
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445008
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na tvorbu vlastních tabulkových aplikací - šablon nebo sešitů tabulkového procesoru MS Excel, které mohou automaticky zpracovávat fyzikálně-chemická, ekonomická anebo formulářová data, provádět numerické analýzy, vizualizovat výsledky atd. Předmět seznamuje studenty nejprve s vývojem aplikací modelu "co-když" pomocí pokročilých schopností tabulkového procesoru (bez nutnosti programování) a poté s příkazy jádra a objektovým modelem MS Excelu programovacího jazyka VBA (jazyka vestavěného v programové sadě MS Office), který je nezbytný pro programování aplikací (nejen) kategorie "na klíč".
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • programovat funkce, vlastní i událostní makra ve VBA
  • navrhovat vlastní dialogová okna ve VBA pro komunikaci s uživateli
  • upravovat uživatelské rozhraní tabulkového procesoru MS Excelu 2007+ a programové sady MS Office 2007+ pomocí kódu RibbonX
  • vytvářet šablony a sešity tabulkového procesoru MS Excel jako odolné a intuitivní aplikace pro automatické zpracovávání dat a automatizované provádění uživatelských činností

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Deskriptory -

makra, VBA, objektový model, aplikace, tabulkový procesor, MS Excel

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z: Walkenbach, J.: EXCEL 2007 - programování ve VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2008. 912 s. ISBN: 978-80-251-2011-8.

D: Barilla, J. - Simr, P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press: Brno, prosinec 2008. 368 s. ISBN: 978-80-251-2421-5.

D: Král, M.: Excel VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2010. 504 s. ISBN: 978-80-251-2358-4.

D: Martin, R. - Puls, K. - Henning, T.: RibbonX - Customizing the Office 2007 Ribbon. 1. vydání. Wiley Publishing: January 2008. 696 s. ISBN-10: 0470191112.

D: Walkenbach, J.: Microsoft Office Excel 2007 Vzorce a výpočty - kompletní průvodce. Computer Press: Brno, 2008. 712 s. ISBN: 978-80-251-1765-1.

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Studijní opory -

De Bruin, R.: Excel Automation. [on-line] [cit. 6. 9. 2012]. Web s tipy na automatizaci v MS Excelu od člena programu Microsoft Office Most Valuable Professional (MVP). Jazyk: Angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.rondebruin.nl/.

Pearson Software Consulting, LLC.: Your Source For Excel Development [on-line] [cit. 6. 9. 2012]. Web o vývoji aplikací v MS Excelu pomocí VB/VBA. Jazyk: Angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.cpearson.com/Excel/MainPage.aspx.

Pecháček, P.: Excel VBA - Excelplus.NET [on-line] [cit. 6. 9. 2012]. Web o programování ve VBA. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://excelplus.net/.

Puls, K.: Tips and pointers for Excel and other MS Office applications [on-line] [cit. 6. 9. 2012]. Web s články, blogy a diskuzním fórem o vývoji aplikací pomocí VBA nejen v MS Excelu. Jazyk: Angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.excelguru.ca/.

Walkenbach, J.: The Spreadsheet Page for Excel users and developers [on-line] [cit. 6. 9. 2012]. Web "guru" tabulkových aplikací a autora knihy EXCEL 2007 - programování ve VBA. Jazyk: Angličtina. Dostupnost na Internetu: http://spreadsheetpage.com/.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Metody výuky -

Předmět je 3hodinový. Na hodinovou přednášku tématicky navazují dvouhodinová cvičení v počítačové učebně, kde studenti pod vedením lektora a s pomocí přednášek, literatury a studijních opor řeší dílčí úlohy a postupně metodou krok za krokem vytváří několik vzorových tabukových aplikací - šablony modelu "co-když", sešit s vlastním uživatelským rozhraním, sešit s vlastními dialogovými okny apod. Každý student pracuje na svém počítači, zároveň se však pravidelně střídá s ostatními u lektorského počítače a aktivně se podílí na vypracování zadání svými znalostmi a schopnostmi, které může v diskuzi konfrontovat se znalostmi a schopnostmi ostatních. V rámci cvičení si studenti osvojují práci s on-line zdroji, analyzují kódy atd.

Podklady k jednotlivým přednáškám a cvičením se nacházejí ve studijním systému Moodle na adrese http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=24.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Šablony - typy, ukládaný obsah, editace, ukládání, používání, zásady vytváření.

2. Pokročilé schopnosti MS Excelu používané (nejen) v šablonách - podmíněné formátování, formátování vlastními formáty, ověřování dat, vyhledávání, zjišťování součtů, počtu výskytů a četností.

3. Úvod do jazyka VBA - lexikální struktura, datové typy, konstanty, proměnné, pole, příkazy pro řízení běhu kódu, Editor VB.

4. Vlastní funkce ve VBA - deklarace, předávání parametrů, návratové hodnoty, volání, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

5. Objektový model Excelu ve VBA - hierarchie objektů, manipulace s kontejnery, kolekcemi, metodami a vlastnostmi, základy OOP. Objekty Application, Workbook, Worksheet, WorksheetFunction, Range, Chart, ChartObject. Kolekce Workbooks, Worksheets, Sheets, Charts, ChartObjects.

6. Záznamník maker - režimy záznamu, redukce kódu, zásady používání.

7. Vývoj aplikace modelu "co-když" s vlastními funkcemi.

8. Vlastní makra ve VBA - deklarace, předávání parametrů, volání, komunikace s uživateli pomocí vestavěných oken, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

9. Události a VBA - události na úrovni objektů, událostí OnTime a OnKey, metody odchytávání a ošetřování, metody blokování.

10. Uživatelské rozhraní - ovladače a kontejnery, úprava pásu Ribbon, vytváření a editace kódu RibbonX a jeho propojování s dokumenty, zásady používání ovladačů a kontejnerů.

11. Vlastní dialogová okna UserForms ve VBA - návrh, zobrazování, zavírání, stornování a jiné událostí, ovládací prvky ActiveX, propojování prvků s procedurami a buňkami.

12. Listy s ovládacími prvky Forms a ActiveX - vkládání prvků, editace vlastností a formátu prvků (ve VBA), propojování prvků s procedurami a buňkami, zásady používání prvků.

13. Vývoj odolné a intuitivní aplikace kategorie "na klíč" s vlastními funkcemi, makry a uživatelským rozhraním.

14. Spolupráce MS Excelu s jinými programy sady MS Office ve VBA, reference na objektové knihovny.

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Vstupní požadavky -

Studium předmětu přepokládá základní dovednost v práci s tabulkovým procesorem MS Excel (adresaci a formátování buněk, práci s daty, vzorci a vestavěnými funkcemi pracovních listů, tvorbu a formátování grafů) a znalost práce se standardními doplňky Řešitel a Analýza dat.

Požadované vstupní znalosti lze získat absolvováním předmětů uvedených v Studijních prerekvizitách.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Aplikace výpočetní techniky

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Studenti jsou povinni absolvovat souhrnný test, který ověřuje znalosti z látky probírané za celý semestr a trvá 50 minut. K vypracování testu nelze využít žádných písemných či elektronických materiálů nebo pomůcek.

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě bodového hodnocením souhrnného testu a obdrží ho ti studenti, kteří získají alespoň 50 z maximálních 100 bodů.

Poslední úprava: Nachtigalová Iva (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112