Databázové systémy - B500004
Anglický název: Database Systems
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Valenta Michal Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)
Student se seznámí s architekturou databázového stroje a typickými uživatelskými rolemi. Dále stručně pozná různé databázové modely. Naučí se navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji. Prakticky se seznámí s jazykem SQL a také s jeho teoretickým základem - relačním databázovým modelem. Seznámí se s principy normalizace relačního databázového schématu. Pochopí základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii. Stručně se seznámí se speciálními způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat. Tento základní kurz nepokrývá témata: administrace databázových systémů, ladění a optimalizace databázových aplikací, distribuované databázové systémy a datové sklady.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Studenti budou umět:

orientovat se v architektuře databázového stroje a typických uživatelských rolí.

budou mít stručné znalosti různých databázových modelů.

navrhovat menší databáze (včetně integritních omezení) pomocí konceptuálního modelu a poté je implementovat v relačním databázovém stroji.

budou mít praktické znalosti jazyka SQL a také jeho teoretického základu - relačního databázového modelu.

principy normalizace relačního databázového schématu.

základní koncepce transakčního zpracování, řízení paralelního přístupu uživatelů k jednomu datovému zdroji a obnovy databázového stroje po havárii.

speciální způsoby uložení dat v relačních databázích s ohledem na rychlost přístupu k velkému množství dat.

Literatura -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (26.03.2019)

Z: Steven Feuerstein: Oracle PL/SQL Best Practices, O'Reily, 2007

Z: Simmon Riggs, Hannu Krossng: PostgreSQL 9 Administration CookBook, Packt Publishing Ltd. 2010

D: Zoltan Boszormenyi, Hans-Jurgen Schonig: PostgreSQL Replication. Packt

Publishing Ltd. 2013

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS

(nutné přihlášení)

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (26.03.2019)

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Konceptuální datový model. Základní konstrukty, vyjádření integritních omezení.

4. Přehled databázových modelů - síťový, relační, objektově relační a objektový.

5. Relační model dat, relace, atributy, domény, schéma relační databáze, DDL SQL.

6. Vyjádření integritních omezení formou funkčních závislostí. Normální formy relací.

7. Databázové dotazovací jazyky. Relační algebra, SQL.

8. Jazyk SQL: DDL, DCL, DML, TCL.

9. Návrh relačního schématu. Normalizace formou dekompozice. Kritéria kvality dekompozice.

10. Návrh relačního schématu databáze přímou transformací z konceptuálního schématu.

11. Transakce, zotavení z chyb, koordinace paralelního přístupu, ochrana dat.

12. Fyzický model dat, tabulka jako hromada, přímý přístup podle Rowid, index typu vyhledávací strom, bitmapový index, cluster indexovaný, cluster hashovaný.

13. NoSQL databáze a trendy v databázových technologiích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Předpokládá se znalost práce s operačními systémy typu Unix/Linux a MS Windows na běžné uživatelské úrovni, dále pak schopnost algoritmického popisu řešení problému, a základní znalost algebry a logiky. Aktivní znalost nějakého programovacího jazyka není podmínkou. Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-DBS

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.02.2018)

Pro zı́skánı́ zápočtu je potřeba dostatek bodů ze semestrálního testu a ze semestrální práce. Zkouška se skládá z povinné pı́semné části a z volitelné ústnı́ části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
6 / 6 168 / 168