Angličtina pro ekonomiku a management 4 - úroveň B2+ (upper intermediate) - B501057
Anglický název: English for Business Studies 4 - level B2+ (upper intermediate)
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hřebačková Monika PhDr.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)
Studenti upevní a rozvinou své jazykové znalosti a komunikační dovednosti, frazeologii a slovní zásobu v anglickém jazyce, které odpovídají úrovni B2/B2+ evropského referenčního rámce s přihlédnutím k diagnostickému testu; výuka je zaměřena na anglický jazyk pro ekonomii a management s přesahem do oblastí osobního života. Probíraná témata zahrnují Strategic Alliances, Sustainability, Industry 4.0, Digital business, Dealing with risk. Funkční jazyk zahrnuje Expressing emphasis, Working with data, Speculating, Quantifying. Projektová práce (s možností telekolaborace) zahrnuje moduly orientované např. na Living with global and local identities nebo Industry 4.0. Cíl předmětu Na konci semestru studenti budou umět přesněji využívat škálu gramatických nástrojů a jejich funkcionality v kontextu, efektivněji se orientovat v odborně zaměřených textech a cizojazyčných informacích, využívat odbornou slovní zásobu, aktivně volit ze škály výrazových prostředků, lépe rozumět různým mluvčím, uplatňovat strukturovaný písemný projev, zvládat ústní interakci a přizpůsobit svůj jazykový projev konkrétní dané situaci, uvědomovat si kulturní a jazykové rozmanitosti, umět autonomně sledovat a řídit svůj vlastní jazykový rozvoj.
Literatura -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Literatura povinná

Iwonna Dubicka, Business Partner B2 (Harlow, Pearson, 2018) ISBN: 978-1-292-23356-7

Iwonna Dubicka, Business Partner B2+ (Harlow, Pearson, 2019) ISBN: 978-1-292-23357-4

Literatura doporučená

Raymond Murphy, English Grammar in Use 5th edition (Cambridge, Cambridge University Press, 2019) ISBN 978-1-108-45768-2

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use (Cambridge, Cambridge University Press, 2013) ISBN: 978-1-107-69738-6

Bill Mascull, Business Vocabulary in Use Advanced (Cambridge, Cambridge University Press, 2018) ISBN 978-1-316-62822-5

Paul Emmerson, Business Grammar Builder Intermediate to Upper-Intermediate (London, Macmillan, 2010) ISBN 10: 9783190427222

Paul Emmerson, Business Vocabulary Builder Intermediate to Upper- Intermediate (London, Macmillan, 2009)

ISBN-13: 978-0230716841

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Portfolio

Předmětové portfolio se skládá ze dvou hlavních částí: a) aktivit, které student vypracovává v průběhu semestru na základě instrukcí od vyučujícího, a b) závěrečný testu.

a) Aktivity zpracovávané v průběhu semestru zahrnují:

1) Individuální prezentace na základě zadání Business Partner (např. Developing a Convincing Argument);

2) Týmovou prezentaci na téma např. „Risk Assessment“ vypracovanou na základě zadání Business Partner,

3) Písemné shrnutí (Summary) odborného textu

4) Business terminology list skládající se odborných slovních spojení v profesionálním kontextu na základě probíraných témat a sylabu předmětu.

b) závěrečný test

Závěrečná ústní zkouška

Závěrečná ústní zkouška se skládá z následujících částí:

1) Presenting yourself in business context

2) Diskuse nad portfoliem

3) Diskuse nad odborným článkem a jeho shrnutím

Sylabus -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

1. Global mobility

2. Relocation opportunities for business and career

3. U5 reading bank: text analysis

4. Growing the business: SWOT analysis

5. Strategic Alliances: Living/working with local and global identities

6. U6 reading bank: text analysis

7. Dealing with risk, sustainability

8. Leading a debate

9. Start-ups and management plans

10. U7 reading bank: text analysis

11. Using professional resources, research routines

12. Influencing a decision

13. U8 reading bank: text analysis

14. Revision

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

Absolvování předmětu Angličtina pro ekonomiku a management 3

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (15.01.2021)

předmětové portfolio a ústní zkouška

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84