Manažerské nástroje a propočty - B501068
Anglický název: Managerial Tools and Calculations
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 24 / 24 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Albatros Media, Praha, 4. vydání, 2018

Wagner, J: Měření výkonnosti podniku, Grada, 2009

Fotr, J. a kol.: Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje, Ekopress, 2016

Poslední úprava: Scholleová Hana (21.09.2020)
Sylabus

1. Přehled základních manažerských nástrojů a jejich aplikace.

2. Rozšíření pojetí BEP, možnosti užití.

3. Řízení provozních rizik, citlivostní analýzy.

4. Provozní a finanční rizika ve vzájemné vazbě.

5. Analýza nákladů, klasifikace a jejich význam, informační základna.

6. Kalkulace – předběžná, výsledná, nákladů, ceny, zisku, základní druhy kalkulací a vhodnost použití.

7. Kalkulace ve sdružené výrobě, hodinová nákladová sazba, target costing.

8. Návrh vícestupňového kalkulačního vzorce v závislosti na typu procesu a produkce. Kalkulace ABC.

9. Užití neúplné kalkulace pro analýzu portfolia produktu, optimalizace portfolia.

10. Nástroje porfoliových analýz.

11. Procesní řízení nákladů, produkční, řídící, celopodnikové a podpůrné procesy.

12. Cost cutting – efektivní snižování nákladů.

13. Rozpočtování.

14. Pricing.

Poslední úprava: Scholleová Hana (15.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet - aktivní účast na cvičeních, min. 60 % bodů z průběžných testů, prezentace vlastního návrhu řešení problému na vybrané téma.

Zkouška - písemná s následnou ústní diskuzí.

Poslední úprava: Scholleová Hana (21.09.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.1 30
Práce na individuálním projektu 1.8 50
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168