Environmentální a fyzická geografie - B501075
Anglický název: Environmental and Physical Geography
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jurek Martin RNDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět podává přehled základních poznatků fyzické geografie, věnuje se jednotlivým složkám krajinné sféry a jejich vzájemným vazbám. V průběhu semestru budou probrány základní geografické poznatky z geomorfologie, hydrologie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie a budou synteticky diskutovány v kontextu environmentální geografie.
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět popsat a vysvětlit základní koncepty fyzické a environmentální geografie.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Literatura -

Z:

Marsh, W. M., Grossa, J. (2004): Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems. 3rd Edition. Wiley.

Mason, J., Burt, J., Muller, P., de Blij, H. (2015). Physical Geography: The Global Environment. Oxford University Press.

Strahler, A. H. (2011). Introducing physical geography. Wiley.

D:

Dessler, A. (2015). Introduction to Modern Climate Change. 2nd Edition. Cambridge University Press.

Keller, E. A., DeVecchio, D. E. (2019). Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes. 5th Edition. Routledge.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Sylabus -

1. Úvod, organizace předmětu

2. Environmentální geografie – definice, koncept a předmět studia

3. Přírodní složky krajinné sféry a systém vazeb mezi nimi

4. Povrch pevnin a jeho vývoj, desková tektonika

5. Endogenní a exogenní geomorfologické procesy

6. Vodstvo na Zemi, hydrologický cyklus, hydrologie oceánů

7. Hydrologie pevnin, glaciologie

8. Atmosféra, všeobecná cirkulace atmosféry, počasí a podnebí

9. Klimatické oblasti na Zemi

10. Půdy a biota na Zemi

11. Vztahy klima-půdy-vegetace

12. Antropogenní ovlivnění krajinné sféry, globální změna

13. Současné environmentální problémy

14. Závěrečná diskuze

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Pro získání zápočtu musí student vypracovat do akceptovatelné podoby všechny zadané úkoly ve cvičení. Pro úspěšné zakončení předmětu je nutné získat alespoň 50 % možných bodů z písemné zkoušky.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)