Demografie - B501079
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Langhamrová Jitka doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem kurzu je seznámit posluchače s běžně používanými základními ukazateli a metodami demografie. na¬učit je analyzovat pomocí jednoduchých demografických ukazatelů i metod dané regiony a seznámit je s demografickou si¬tu¬ací regionů České republiky i s demografickou situací ve světě. Zvláštní pozornost je věnována problematice migrace.
Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět správně použít základní demografické ukazatele a jednoduché metody, vyhodnotit demografický vývoj a jeho důsledky.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Literatura -

Langhamrová, J., Šimpach, O. Základy demografie (materiály ke cvičením), vyd. Praha, Oeconomicat, 2013, 92 s, ISBN 978-80-245-1956-2

Fiala, T. Demografické výpočty v tabulkovém procesoru, 2002, ISBN 80-245-0446-4.

Roubíček, V. Úvod do demografie. Praha: Codex Bohemia, 1997

Cizinci v České republice – Foreigners in the Czech Republic. Praha: Český statistický úřad, poslední dostupný rok.

Nývlt, O. Domácnosti v Česku [Změny rodinného chování po roce 1989] [online]. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2020. 124 s. ISBN 978-80-245-2351-4. Dostupné z: https://oeconomica.vse.cz/publikace/domacnosti-v-cesku-zmeny-rodinneho-chovani-po-roce-1989/

Kučera, M. Populace České republiky 1918-1991, Acta Demographica, Praha 1994

Srb, V. 1000 let obyvatelstva českých zemí, Karolinum 2004

Pavlík, Z., Rychtaříková, J., Šubrtová, A. Základy demografie, Academia Praha 1986

Články v časopisech Demografie, Acta Demographica a Acta Geographica, aj.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Sylabus -

1. Vymezení předmětu demografie, prostor a čas v demografii, Lexisův diagram a jeho užití

2. Základní prameny demografických údajů, způsob jejich získávání (sčítání lidu, evidence demografických událostí). Zdroje dat na národní a mezinárodní úrovni. Demografická příručka, demografická ročenka, Lexikon obcí.

3. Reprodukce obyvatelstva, stav obyvatelstva (počet, rozmístění a struktura), pohyb obyvatelstva (přirozený, mechanický, sociální), průměrný věk, věkový medián, indexy hospodářské závislosti, indexy hospodářského zatížení, bilanční rovnice.

4. Obecné a specifické míry a jejich použitelnost při srovnávání v čase a prostoru

5. Metoda standardizace a její použití (přímá metoda, nepřímá metoda, srovnávací indexy)

6. Modely stacionárního a stabilního obyvatelstva, tabulky života, úmrtnostní tabulky, střední, pravděpodobná, normální délka života, natalitní limit. Délka života ve zdraví.

7. Populační projekce a jejich význam, komponentní metoda bez migrace, komponentní metoda s migrací. Projekce ČSÚ, regionální projekce.

8. Statistika stavu obyvatelstva, základní struktury populace (věk, pohlaví, vzdělání, národnost, náboženství, rodinný stav, ekonomická struktura)

9. Rodina a domácnost, změny demografického chování populace po roce 1989

10. Statistika pohybu obyvatelstva, statistika narozených, statistika zemřelých, sňatky, rozvody, potraty, migrace

11. Migrace a změny rozmístění obyvatelstva, hrubá a čistá migrace, migrační saldo, obrat, index efektivnosti, preferenční index migrace

12. Cizinci v České republice, koncept náhradové migrace

13. Modernizace, první a druhý demografický přechod, epidemiologický přechod, první a druhá demografická dividenda

14. Demografické stárnutí populace, ekonomické a sociální důsledky.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Aktivní práce na hodinách (10 %), vypracování seminární práce (30 %). Závěrečný test a ústní zkouška (60 %).

Pro úspěšné zakončení předmětu musí student splnit jednotlivé části hodnocení minimálně na 50 %.

Poslední úprava: Sýkora Vladimír (09.12.2020)