Farmakoekonomika - B501083
Anglický název: Pharmacoeconomy
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / 25 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111051
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Farmakoekonomika je relativně nový vědní obor, který vznikl jako hybridní obor lékařských věd, farmacie a ekonomických disciplín. Implementací tohoto oboru do zdravotní a lékové politiky se snaží jednotlivé státy zajistit pro obyvatele dostupnost potřebných a kvalitních léků při rozumných nákladech. Předmět učí studenty integrovat ekonomické principy do rozhodování i v oblasti farmaceutického průmyslu. Pro studenty VŠCHT tak vzniká příležitost propojit své odborné technické či technologické znalosti s aspekty z oblasti manažerské ekonomiky a managementu. Výchova takových studentů má velký společenský význam.
Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Hodnotit komerční potencionál léčiva a využívat farmakoekonomické analýzy.

Analyzovat náklady léčebných postupů ve vztahu k výsledkům léčby.

Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Literatura -

Z:Strachotová D., Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019

D:Gladkij I.,Strnad L.,Zdravotní politika,zdraví a zdravotnictví,UP Olomouc,2008,8024405008

D:Drummond M.F.,O´Brien B.,Stoddart G.L.,Torrance G.W.,Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press,New York,1999,192627732

D:Gold M.R.,Siegel J.E.,Russel L.B.,Weinstein M.C.,Cost Effectiveness in Health and Medicine,Oxford University Press,New York,2006,9780195108248

D:Lullmann H.,Mohr K.,Hein L.,Barevný atlas farmakologie,Grada,Praha,2007,9788024716725

Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Studijní opory -

Skripta

Prezentace přednášek

Periodika: Farmakoeonomika, Pharm Business Magazine, a další

Studijní informační systém

Poslední úprava: Strachotová Dana (14.09.2023)
Metody výuky

Předmět probíhá formou přednášek, v jejich průběhu dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Intenzita cvičení je závislá na probíraném tématu. Některé učební bloky budou doplněny případovými studiemi.

Účast na výuce není povinná, předmět lze absolvovat i formou samostudia, přestože se tím ztrácí podstatná část potenciálního přínosu předmětu. Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části literatura.

Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet získají studenti, jestliže zpracují zadané případové studie. Zkouška bude probíhat ústně.

Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, ekonomická logika a zdravotnictví (ekonomická náročnost zdravotnictví, ekonomika zdravotnictví versus farmakoekonomika, racionální farmakoterapie)

2. Zdravotní péče, léková politika (regulace nákladů na léky, cenotvorba léčivých přípravků)

3. Úvod do farmakoekonomiky (přínos farmakoekonomiky, požadavky regulačních autorit)

4. Farmakoekonomické analýzy jako rozhodovací proces, základní algoritmy farmakoekonomických analýz

5. Metodika farmakoekonomického rozhodovacího procesu

6. Pravděpodobnost a modelování ve farmakoekonomice

7. Farmakoekonomické analýzy v podmínkách nejistoty

8. Diskontace parametrů farmakoekonomických analýz

9. Měření nákladů ve farmakoekonomice

10. Hodnocení výsledků farmakoekonomických intervencí

11. Algoritmy farmakoekonomické analýzy (Cost Analysis, Cost Minimazitation Analysis)

12. Algoritmy farmakoekonomické analýzy (Cost Effectiveness Analysis)

13. Algoritmy farmakoekonomické analýzy (Cost Utility Analysis a další)

14. Ekonomický rozbor pro vstup léčiva na trh a český farmaceutický průmysl v evropském kontextu

Poslední úprava: Scholleová Hana (06.09.2021)
Studijní prerekvizity -

Žádné

Poslední úprava: Strachotová Dana (06.09.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Ústní zkouška 80