Finance podniku - B501096
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Čámská Dagmar Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Literatura

Z: Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0413-0.

Z: Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

Z: Knápková A., Pavelková D., Šteker K.: Finanční analýza. 2. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-247-4456-8.

Aktuální internetové zdroje legislativního a datového charakteru.

D: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (17.01.2023)
Sylabus

1. Základní cíle finančního řízení podniku - rozpad na dílčí cíle.

2. Sledované hodnotové veličiny - tříbilanční systém, souvislost stavových a tokových veličin.

3. Determinanty majetkové a kapitálové struktury podniku.

4. Zdroje a nástroje podnikového financování - dostupnost, rozsah a cena v závislosti na životním cyklu.

5. Dlouhodobé financování a finanční mix - náklady kapitálu, působení úrokového daňového štítu, WACC.

6. Výnosové hledisko volby kapitálové struktury - finanční páka, podmínky působení, efekt finanční páky.

7. Spojení provozního a finančního rizika - model propojení provozní a finanční páky.

8. Finanční analýza - vymezení, zdroje, uživatelé, metody.

9. Finanční analýza - analýza poměrových ukazatelů, systémy ukazatelů.

10. Investiční činnost podniku, plánování investic, parametry, atributy rizika.

11. Metody hodnocení investic - statické, dynamické.

12. Rozdělování zisku a vliv na hodnotu podniku.

13. Podniková krize - symptomy, fáze krize, možnosti řešení, důsledky, insolvence.

14. Fúze a akvizice jako nástroj rozvoje podniku - důvody, rizika.

Poslední úprava: Cibulková Jana (17.01.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet - průběžné testy - e-learning, 70 %

Zkouška - písemná a ústní - nutno získat minimálně 50 % z každé části

Poslední úprava: Cibulková Jana (17.01.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.8 50
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112