Kurz požární ochrany - B504008
Anglický název: Fire Protection Course
Zajišťuje: Děkanát FCHT (150)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Jahoda Milan doc. Dr. Ing.
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)
Studenti se seznámí se specifiky požární ochrany v chemickém průmyslu, jak se chovat při zdolávání požáru, ale také s požární prevencí. Součástí kurzu je aktivní trénink hašení na požárně bezpečnostním polygonu v areálu tréninkového centra ORLEN Unipetrol. Studenti získají jak teoretické, tak praktické znalosti v oblasti požární bezpečnosti.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

Studenti budou umět:

Základy požární ochrany.

Vyhodnotit rizika při skladování a zpracování hořlavých látek.

Odhadnout požární nebezpečí v chemickém provozu.

Správně užívat hasební techniku.

Literatura
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

Z: Kučera P., Kaiser R., Úvod do požárního inženýrství, SPBI Spectrum, 2007.

Z: Kvarčák M., Základy požární ochrany, SPBI Spectrum, 2004.

Z: Kučera P., Pokorný J., Pavlík T., Požární inženýrství - aktivní prvky požární ochrany, SPBI Spectrum, 2013.

D: Quintiere J.G., Principles of fire behavior, CRC Press, 2016.

Sylabus
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

1. Základní předpisy požární ochrany.

2. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek.

3. Dynamika požáru, uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon požáru.

4. Chemické výbuchy, výbušné charakteristiky, výbušnost prachů.

5. Iniciace požárů, požární a výbuchová ochrana.

6. Požární nebezpečí v chemickém průmyslu a jeho souvislost s druhy provozů.

7. Organizace jednotek požární ochrany, integrovaný záchranný systém.

8. Technické prostředky PO – požární armatury, ochranné oděvy, dýchací technika, detekční technika, zásahové požární automobily a hasicí přístroje.

9. Hasiva a jejich způsoby použití, doprava hasební vody.

10. Postup a taktika při zdolání požáru a úniku chemických látek.

11. Požární bezpečnost staveb, požární úseky, požární odolnost.

12. Protipožární prevence, detekce požáru, stabilní hasicí zařízení.

13. Zjišťování příčin vzniku požáru – sledování mimořádných událostí a jejich dopad na systém požární ochrany.

14. Zásady první pomoci.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (16.08.2022)

V písemném zkouškovém testu musí získat minimálně 50 % z maximálního počtu bodů.