Základy práva - B832001
Anglický název: Fundamentals of Law
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ZSOP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šimák Filip JUDr. Ph.D., LL.M., advokát
Příbramská Klára Mgr.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu -

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět základním právním institutům, pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jednodušší podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (14.02.2018)
Literatura -

Z: Hradil, P.: Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-260-5004-9.

Z: Šíma, A.; Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-7400-663-0.

D: Hradil, P.: Základy práva pro střední školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-270-2591-6.

D: Gerloch, A.: Teorie práva, aktuální vydání. ISBN 978-80-7380-652-1.

D: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

D: Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky

D: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D: Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

D: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

D: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

D: Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

D: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (07.02.2018)
Studijní opory -

Žádné.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.01.2018)
Sylabus -

1) Úvod do problematiky - teorie a základní principy

2) Systém a prameny práva

3) Základní lidská a občanská práva a povinnosti

4) Občanskoprávní vztahy

5) Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení

6) Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské

7) Právo obchodních korporací

8) Pracovní právo

9) Závazky z pracovního poměru

10) Jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11) Správní právo

12) Činnost veřejné správy

13) Uplatňování a ochrana práva

14) Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (14.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Poslední úprava: Kubová Petra (18.01.2018)