PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborný anglický jazyk B - B834002
Anglický název: Professional English Language B
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / 554 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pokorná Markéta Mgr. Ing.
Záměnnost : N834002A, N834009, N834009A
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (05.08.2020)
Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (05.08.2020)

Studenti budou umět :

  • vyhodnotit informace získané písemnou a ústní formou a reagovat na ně jak ústně, tak písemně
  • popsat proces, pracovat s grafickým znázorněním dat
  • prezentovat odborné téma, jež se vztahuje ke studovanému oboru
  • pracovat s odborným textem, interpretovat texty a poslechové materiály

Literatura -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (04.03.2018)

R: materiály připravené Ústavem jazyků ( webová stránka Ústavu jazyků )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

D: Key Words for Chemical Engineering, HarperCollins Publishers, 2013, 9780007489770

D: Armer T. and Day J.,Cambridge English for Scientists, Cambridge University Press, 2011,9780521154093

D: West C.,Recycling Advanced English,Georgian Press,2009, 9780521140737

D: Murphy R.,English Grammar in Use, Cambridge University Press,2012, 9780521189392

Studijní opory -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

www.vscht.cz/kj/page/odkazy.html

Metody výuky -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (02.03.2018)

Výuka probíhá formou semináře.

Sylabus -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.

2. Potraviny: Metody konzervování potravin.

3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.

4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.

5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu

6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.

7. Léky a léčiva: Aplikace léků.

8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.

9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.

10.Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.

11.Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.

12.Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.

13.Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.

14.Shrnutí a opakování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kruteková Jana Mgr. (26.02.2018)

Studijní prerekvizity nejsou požadovány.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pokorná Markéta Mgr. Ing. (05.08.2020)

K udělení zápočtu je nutné získat 50 bodů z celkových 75 bodů. Body student získá za napsání zápočtového testu (max. 50 b.), přípravu a odprezentování prezentace na odborné téma (max. 10 b.), aktivní účast v hodinách (max. 10 b.) a domácí přípravu (max. 5 b.).

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Pro úspěšné napsání písemné části je vyžadováno 50% správných odpovědí. V ústní části studenti musí prokázat schopnost porozumět neznámému odbornému textu a diskutovat o něm.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na seminářích 1 28
1 / 2 28 / 56
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 15
Domácí příprava na výuku 5
Obhajoba individuálního projektu 15
Průběžné a zápočtové testy 65

 
VŠCHT Praha