Základy ekonomiky a managementu - B837004
Anglický název: Introduction to economy and managemen
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:55 / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (19.09.2019)
Předmět Základy ekonomiky a managementu je koncipován tak, aby studenti získali aktuální přehled o základních pojmech a terminologii z ekonomiky. Dále budou ovládat tří bilanční systém podniku, členění nákladů a výnosů a základní podmínky řízení zisku. Studenti budou mít obecný přehled z podnikových financí. Dále budou studenti seznámeni se základní teoretickou bází managementu. Následně budou studenti ovládat jednotlivé dispozitivní funkce managementu, jako jsou plánování, organizování a kontrola podpořené podsystémem vedení lidských zdrojů a personálním zabezpečením podniku.
Literatura -
Poslední úprava: BARAND (22.01.2018)

Z: SYNEK, M., a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Z: BLAŽEK, L. Management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4429-2.

D: SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: BARAN, D., Controlling. Naklad. STU Bratislava, 2015. ISBN 978-80-227-4332-7.

D: SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D. Podniková ekonomika. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-711-8.

D: SAMUELSON, W. F., MARKS, S. G. Managerial Economics. Boston: Wiley, 2003. ISBN 0470000449.

D: CEJTHAMR, V., DĚDINA J.Management a organizační chování.Praha: Grada, 2010. ISBN-978-80-247-3348-7.

Sylabus -
Poslední úprava: BARAND (22.01.2018)

1. Základní ekonomické pojmy a terminologie

2. Tří bilanční systém a jeho integrace (rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz CF)

3. Členění nákladů podniku

4. Výnosy podniku, bod zvratu

5. Ekonomičtí aktéři v prostředí podniku

6. Základy podnikových financí

7. Základy finančního trhu a bankovní soustavy ČR

8. Investiční rozhodování v podmínkách reálných investic

9. Management, teorie, praxe

10. Plánování

11. Organizování

12. Vedení lidí a personální zabezpečení podniku

13. Kontrola, controlling

14. Společensky odpovědné podnikání

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Strachotová Dana Ing. Ph.D. (19.09.2019)

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Nárok na zápočet má student, který v průběhu semestru získá min. 60 bodů ze 100. Body bude možné získat:

30 bodů za průběžné hodnocení 

30 bodů  za 1. test (8.-9. týden)

40 bodů 2. test (13.-14. týden)

v případě neúspěchu bude možné na začátku zkouškového období psát souhrnný test (70 bodů)