Základy projektového řízení - B837005
Anglický název: Introduction to project management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Studenti získají základní znalosti týkající se projektového řízení. Cílem předmětu je ukázat, jak správně projekt plánovat, řídit a vyhodnotit včetně zpětné vazby pro eliminaci chyb. Studenti se naučí zpracovat problém ve formě projektu, řídit projektový tým a získají možnost využít softwarovou podporu.
Literatura -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Základní:

  • Doležal Jan a kol: Projektový management, Komplexně, prakticky a podle světových standardů. 2016, ISBN: 978-80-247-5620-2

Doplňková

  • Portny, Stanley E. Project Management for Dummies. Amazon 2017. ISBN 9788126542574.
  • Horine, Greg. Project Management Absolute Beginner's Guide. Amazon 2017. ISBN 0789750104.
  • Svozilová, A.: Projektový management – Systémový přístup k řízení projektů. Grada 2016. ISBN 978-80-271-0075-0.
  • PMI. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)–Sixth Edition. 2017. ISBN 9781628251845.
  • MATHIS, B. Prince2 for Beginners :Prince2 self study for Certification & Project Management. 2014. ISBN 1501037110.

Sylabus -
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

1. Projekt, projektové řízení – základní charakteristiky

2. Principy a pravidla projektového řízení

3. Stanovení cílů projektu, životní cyklus projektu

4. Složení projektového týmu, pravidla pro sestavení správného týmu

5. Popis jednotlivých rolí v týmu, kompetence manažera projektu

6. Plánování projektu – čas, zdroje

7. Plánování rozpočtu projektu

8. Nástroje ke sledování průběhu projektu, kontrolní schůzky

9. Rizika v projektech a jejich eliminace

10. Kontrola a řízení realizace projektu

11. Ukončení a vyhodnocení projektu včetně zpětné vazby

12. Projekty vývoje nových produktů

13. Softwarová podpora projektového řízení. Využití softwaru MS Project.

14. Agilní přístupy projektového řízení.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: VEGNEROP (18.01.2018)

Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Přihlásit se mohou studenti, kteří získají zápočet. Podmínkou pro získání zápočtu je vypracování a prezentace projektu v týmu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,2 5
Práce na individuálním projektu 0,9 24
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,4 40
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112