Obecná a školní didaktika - CZV832005
Anglický název: General and School Didactics
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Vališová Alena prof. PhDr. CSc.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět rozvíjí předpoklady pro práci v profesi učitele a aplikuje pedagogickou teorii v podmínkách školského systému ČR. Cílem je rozvíjet samostatné didaktické myšlení, schopnost reflektovat výukové situace, chápat didaktiku z hlediska vývoje, změn a pedagogických inovací jako nástroj vytváření příležitostí k učení žáků a studentů. Kurz orientuje studenty před praxí v základních plánovacích, výukových, organizačních a evaluačních činnostech učitele. Studenti budou na konci kurzu schopni charakterizovat a uvést do souvislostí základní didaktické pojmy v kontextu výuky, didaktické transformace učiva, vytváření výukových plánů. Na základě analýzy modelových výukových situací zvolí vhodné výukové strategie a svoji volbu zdůvodní pomocí odborné argumentace.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

. Vyučování jako celistvý proces. Činitelé výuky-žák, učitel, učivo.

2. Pedagogické dokumenty a informační zdroje pro výuku,

3. Přístupy ke kurikulu ve výuce a je vzdělávacím procesům a výukovým strategiím.

4. Modernizace vzdělávacích obsahů.

5. Didaktická analýza učiva a jeho didaktická transformace.

6. Didaktické dovednosti učitele, práce s cílem výuky.

7. Projektování, realizace a evaluace výuky, hodnocení výsledků výuky.

8. Vytváření výukových lekcí s akcentem na aktivizující metody práce a mezipředmětové vztahy v kurikulu ZŠ a SŠ

9. Organizační formy vyučování s akcentem na kooperativní formy práce.

10. Akční výzkum jako nástroj vědění a jednání vyučujícího.

11. ŠVP a spolupráce pedagogů při jeho tvorbě

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)