Didaktika přírodovědných předmětů - CZV832013
Anglický název: a
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Duschinská Karolina Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět seznámí studující s klíčovými pojmy z oblasti didaktiky přírodovědných předmětů a nabídne jim poznatky týkající se výuky přírodovědných předmětů na střední škole. Kurz bude navazovat na poznatky z obecné didaktiky. Studentům představí zejména nové pojetí přírodovědného vzdělávání na středních školách tak, jak je rozpracováno v nových pedagogických dokumentech. Pozornost bude věnována hlavním směrům v didaktice vybraných přírodních věd.
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)
Sylabus

1. Předmět a úloha didaktiky přírodovědných předmětů, vztah k obecné didaktice, odborným přírodovědným disciplínám.

2. Přírodní vědy jako oborové disciplíny a jako předmět výuky na střední škole. Multi-, inter- a transdiciplinarita v koncepci středoškolského přírodovědného vzdělávání. Koncepce integrovaného přístupu „Science“ ve výuce přírodovědných předmětů.

3. Význam, cíle a úkoly přírodovědného vzdělávání na ZŠ, G a SOŠ. Specifika vzdělávacího obsahu přírodních věd ve vztahu k profilu absolventa.

4. Pedagogické dokumenty vztahující se k výuce přírodních věd.

5. Koncept klíčových kompetencí, vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a průřezových témat z pohledu přírodovědného vzdělávání.

6. Typy hodnocení, jejich didaktická hodnota a objektivita ve výuce přírodních věd.

7. Transmisivní vs. konstruktivistické pojetí výuky přírodních věd, odlišnosti ve výstupních kvalitách žáků.

8. Kompetence a osobnostní předpoklady učitele přírodních věd. Vliv učitelovy koncepce výuky na výsledky vzdělávání. Autoevaluace učitele, smysl pro změnu.

9. Učebnice jako edukační médium - psychologická a didaktická analýza učebnic pro výuku přírodních věd, hlediska jejich hodnocení a výběru.

10. Přehled vybraných předmětových didaktik přírodovědných předmětů.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (29.10.2023)