Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů - D105018
Anglický název: Spectroscopic Characterization of Heterogeneous Catalysts
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Sobalík Zdeněk doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP105008, P105008
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)
Cílem předmětu je seznámit doktorandy s moderními přístupy k charakterizaci heterogenních katalyzátorů spektroskopickými metodami s důrazem na experimenty za podmínek in situ popř. Operando. Vedle zopakování principu těchto metod a základů procesů při přípravě katalyzátorů jsou probrány hlavní postupy strukturní a povrchové analýzy při sledování povrchových změn katalyzátorů ve stádiu přípravy, vlastní katalýzy a v průběhu deaktivace. Přednášky jsou doplněny příklady řešení strukturních problémů a řešení vztahu mezi strukturou a aktivitou heterogenních katalyzátorů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Studenti budou umět

  • analyzovat strukturu a povrchové vlastnosti heterogenních katalyzátorů
  • samostatně vyhodnotit a diskutovat získaná data
  • zvolit vhodnou kombinaci metod pro charakterizaci jakéhokoliv katalyzátoru
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Z: B.A. Averill, J.A. Moulijn, R.A. van Santen, P.W.N.M. van Leeuwen: Catalysis: An Integrated Approach (Studies in Surface Science and Catalysis, Vol. 123) (Elsevier)

Z: J. W. Niemantsverdriet: Spectroscopy in Catalysis (Wiley)

D: M. Che and J.C. Védrine: Characterization of Solid Materials and Heterogeneous Catalysts: From Structure to Surface Reactivity (Wiley)

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

1. Příprava katalyzátoru a jeho charakterizace, přehled metod

2. Elektronové spektroskopie (XPS, UPS, AES, EELS)

3. Iontové spektroskopie (SIMS, SNMS, LEIS)

4. Vibrační spektroskopie (infrared, Raman)

5. Teplotně programované techniky (TPR, TPO, TPD)

6. Difrakční techniky (XRD, EXAFS) a mikroskopie (TEM, SEM, STEM, STM, AFM)

7. Exkurze na ÚFCH JH s ukázkou většiny popisovaných technik

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Podmínkou absolvování předmětu je zpracování a obhájení seminární práce obsahující zdůvodnění pro specifickou volbu kombinace charakterizačních metod pro individuálně zadaný typ sledovaného katalyzátoru.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 100