Toxikologie pro chemiky - D110015
Anglický název: Toxicology for Chemists
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Linhart Igor doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (07.04.2014)
Předmět určený pro studenty doktorského studia různých chemických oborů je zaměřen na interakce škodlivých látek s živými organismy z pohledu chemika, tedy s důrazem na chemické mechanismy těchto interakcí. Cílem je připravit doktorandy na práci v interdisciplinárních oborech, kde chemie i toxikologie hrají významnou roli, jako například soudní průmyslová toxikologie, soudní lékařství nebo výzkum karcinogenese.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (07.04.2014)

Studenti budou umět:

vysvětlit základní toxikologické pojmy a pracovat s nimi

orientovat se v chemicko-toxikologické literatuře

interpretovat toxikologická data

navrhovat plausibilní metabolické cesty pro jednoduchá xenobiotika

pochopit souvislosti mezi chemickou strukturou, metabolickou aktivací a toxicitou

pochopit principy, na nichž je založeno biologické monitorování dávky a účinku

Literatura -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (20.02.2018)

Z: I. Linhart: Toxikologie - Interkace škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky, VŠCHT Praha, 2012

D: C.D. Klaasen, J.B. Watkins III: Casarett and Doull´s Essentials of Toxicology. McGrow-Hill 2003;

D: H. Lüllmann, K. Mohr, M. Wehling: Farmakologie a toxikologie. Grada a Avicenum, 2002;

D: S.E. Manahan: Toxicological Chemistry abd Biochemistry. Lewis Publishers, 2003; ISBN: 1-56670-618-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (04.04.2014)

Toxikologický test NML Toxicology Tutorials, části I a II: http://sis.nlm.nih.gov/enviro/toxtutor.html

Sylabus -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (20.02.2018)

1. Toxikologie, toxicita: vymezení pojmů, místo toxikologie mezi ostatními vědami, historický nástin.

2. Škodlivý účinek a mechanismy toxicity: interakce cizorodých látek s živým organismem, receptorová teorie, účinek na úrovni molekulární, buněčné a orgánové.

3. Osud cizorodých látek v organismu: absorpce, distribuce, biotransformace, vylučování (kinetika vylučování).

4. Biotransformace cizorodých látek a toxicita: typy biotransformačních reakcí, detoxikace a metabolická aktivace, biotransformační enzymy.

5. Toxické projevy: otrava, druhy účinku (akutní a chronická toxicita, lokální a systémový účinek, neurotoxicita, imunotoxicita, mutagenita, teratogenita, karcinogenita, orgánová toxicita.

6. Způsoby zjišťování toxicity: experimenty na úrovni molekulární, subcelulární, celulární, orgánové a experimenty in vivo; počítačové modely.

7. Zjišťování toxických vlastností z literatury: toxikologická data (LD, LC, NOAEL, LOAEL a pod.), toxikologické databáze, bezpečnostní datové listy.

8. Odhad toxicity z chemické struktury: predikční toxikologie (SAR, QSAR).

9. Biologické monitorování: indikátory dávky a indikátory účinku (metabolity, proteinové adukty a adukty DNA).

10. Experimentální toxikologie: chemický pohled (co se děje s chemickou látkou) a biologický pohled (co se děje s živým organismem).

11. Orgánová a neorgánová toxicita: (hepatotoxicita, nefrotoxicita, pneumotoxicita, hematotoxicita, imunotoxicita, kardiotoxicita)

12. Neurotoxicita: Nervový systém, stavba, funkce a disfunkce; látky poškozující strukturu neuronů, přenos informací v organismu, psychoaktivní látky, nervově paralytické bojové látky, pesticidy a biocidy.

13. Karcinogenita a karcinogenní látky: karcinogenese, genotoxické a epigenetické karcinogeny, odhad karcinogenity ze struktury a biotransformace.

14. Toxické látky v pracovním a životním prostředí. Metody odhadu rizika (risk assessment)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (07.04.2014)

Dobrá znalost organické chemie, anorganické chemie a biochemie.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Linhart Igor doc. Ing. CSc. (24.04.2014)

Předmět je zakončen zkouškou.

Podmínkou zakončení je získání minimálně 50 bodů (%) ze zkouškové písemky a úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 70