Vodní hospodářství v průmyslu - D217011
Anglický název: Water Management in Industry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: P217007, AP217007
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (07.11.2011)
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti nakládání s vodou v průmyslu. Zabývá se jak otázkou zdrojů vody pro průmysl a jejím využitím, tak průmyslovými odpadními vodami (zdroje, způsoby nakládání s nimi, legislativa týkající se jejich vypouštění, atd.). Podrobně jsou probírána jednotlivá vodohospodářsky významná průmyslová odvětví - např. z hlediska potřeby vody, požadavků na kvalitu vody, charakteru odpadních vod nebo nejvhodnějších čistírenských technologií. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

Studenti budou umět:

popsat a vysvětlit systém vodního hospodářství v průmyslu - obecně i pro konkrétní vodohospodářsky významná odvětví,

analyzovat a zhodnotit systém vodního hospodářství průmyslového podniku,

navrhnout pro průmyslovou výrobu optimální variantu nakládání s vodou.

Literatura -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (13.06.2017)

Z:Lens P., Hulshoff Pol L., Wilderer P., Asano T. (Ed.): Water Recycling and Resource Recovery in Industry, IWA Publishing, 2002

Z:Mukesh Doble, Anil Kumar: Biotreatment of Industrial Effluents, Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005

D:Pollution Prevention and Abatement Handbook 1998, The World Bank Group, 1999

D:Cervantes F.J., Pavlostathis S.G., van Haandel A.C. (Ed.): Advanced Biological Treatment Processes for Industrial Wastewaters Principles and Applications, IWA Publishing, 2006

D:Woodard & Curran, Inc.: Industrial Waste Treatment Handbook, Second Edition, Elsevier, 2006

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Sylabus -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (14.06.2017)

1. Vodní hospodářství průmyslového podniku: zdroje vody, využití vody v průmyslu, zdroje odpadních vod.

2. Legislativní rámec nakládání s vodami v průmyslu.

3. Vodní hospodářství těžby a úpravy rud; důlní vody.

4. Vodní hospodářství hutního průmyslu a tepelné úpravy uhlí.

5. Vodní hospodářství v povrchové úpravě kovů a plastů.

6. Vodní hospodářství v energetice; chladící vody.

7. Vodní hospodářství průmyslu organické chemie a farmaceutického průmyslu.

8. Vodní hospodářství ropných rafinérií a výroby biopaliv.

9. Vodní hospodářství průmyslu anorganické chemie.

10. Vodní hospodářství výroby buničiny a papíru.

11. Vodní hospodářství textilního a kožedělného průmyslu.

12. Vodní hospodářství sklářského průmyslu.

13. Vodní hospodářství potravinářského průmyslu I (zpracování masa, mlékárny, pivovary, výroba nápojů).

14. Vodní hospodářství potravinářského průmyslu II (cukrovary, výroba škrobu, výroba olejů a tuků) ;vodní hospodářství kafilérií.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

Fyzikálně-chemické metody čištění odpadních vod, Biologické čištění odpadních vod, Anaerobní čistírenské procesy

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100