Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod - D217026
Anglický název: Physico-chemical Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2013
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: P217008, AP217008
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (08.11.2011)
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí studentů v oblasti fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod. Studenti jsou podrobně seznámeni s principy a základními návrhovými a provozními parametry jednotlivých technologií. Technologie jsou srovnávány z hlediska využitelnosti pro odstraňování různých typů polutantů, je posuzována jejich technická a ekonomická náročnost. Nechybí konkrétní příklady aplikací jednotlivých metod čištění. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

Studenti budou umět:

detailně popsat a vysvětlit principy fyzikálně-chemických metod čištění odpadních vod;

pracovat se základními technologickými parametry čistírenských procesů založených na těchto metodách;

navrhnout optimální postup pro fyzikálně-chemické čištění odpadních vod.

Literatura -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

Z:Sincero A.P., Sincero G.A.: Physical-Chemical Treatment of Water and Wastewater, IWA Publishing, 2002

Z:Hendricks D.: Water Treatment Unit Processes Physical and Chemical, CRC Press, 2006

D:Teh Fu Yen: Chemical Processes for Environmental Engineering, Imperial College Press, 2007

D:Ullmann´s Encyclopedia of Industrial Chemistry

Studijní opory -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

http://web.vscht.cz/bindzarj/

Sylabus -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (13.06.2017)

1. Vyrovnávací nádrže

2. Separace nerozpuštěných látek: filtrace, hydrocyklon, flotace, magnetická separace

3. Separace látek lehčích než voda; likvidace stabilizovaných emulzí

4. Neutralizace

5. Srážení a koagulace

6. Chemická oxidace, moderní oxidační procesy

7. Chemická redukce

8. Elektrochemické postupy čištění odpadních vod: elektrokoagulace, katodická redukce, anodická oxidace

9. Použití ionexů pro čištění odpadních vod

10. Membránové separační postupy: elektrodialýza, dialýza, tlakové membránové procesy

11. Adsorpce

12. Extrakce, desorpce

13. Termické postupy čištění odpadních vod I: destilace, odpařování

14. Termické postupy čištění odpadních vod II: mokrá oxidace, oxidace v nadkritickém stavu, spalování

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Bindzar Jan Ing. Ph.D. (20.03.2014)

Chemické inženýrství, Hydrochemie

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100