Interpretace chromatografických a spektrometrických dat - D323026
Anglický název: Interpretation of Chromatographic and Spectrometric Data
Zajišťuje: Ústav analýzy potravin a výživy (323)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2013 do 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://web.vscht.cz/cajkat/ICSD.html
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Lacina Ondřej Ing. Ph.D.
Stránská Milena prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Výuka předmětu je zaměřena na pochopení analytických postupů využívajících chromatografických a hmotnostně-spektrometrických metod pro stanovení různých složek potravin a interpretaci takto získaných dat. Prezentovány jsou následující tematické okruhy: (i) spojení chromatografických technik s hmotnostní spektrometrií; (ii) interpretace hmotnostních spekter; (iii) software pro identifikaci analytů a vyhodnocování dat; (iv) aplikace necílového screeningu v analýze potravin; (v) kvantifikační postupy a techniky; konfirmace; (vi) statistické metody pro zpracování dat (multivariační analýza).
Poslední úprava: LACINAO (30.03.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • Aplikovat separační techniky (GC a LC) ve spojení s hmotnostní detekcí pro různé analytické úkoly, budou rozumět základním charakteristikám jednotlivých ionizačních technik a hmotnostních analyzátorů.
  • Vyhodnotit hmotnostní spektrum, určí molekulový ion a vyhodnotí izotopový profil, vypočítat sumární vzorec pro jednoduchou látku, vypočítají množství dvojných vazeb.
  • Kvalitativně vyhodnotit LC-MS a GC-MS data, správně aplikovat vyhlazovací algoritmy, spektrální dekonvoluci, využít knihovny spekter a retenční indexy pro identifikaci analytů.
  • Kvantifikovat naměřená data, konfirmovat výsledek analýzy, využít různé kalibrační postupy (kalibrační křivka, standardní přídavek, vnitřní stadnard, izotopové zřeďování apod.) v LC-MS a GC-MS.
  • Aplikovat základní chemometrické nástroje pro zjištění struktury dat a získání maxima užitečných informací z naměřených souborů dat.

Poslední úprava: TAJ323 (31.03.2014)
Literatura -

Pradip K. Ghosh: Introduction to Protein Mass Spectrometry, 2015, ISBN: 978-0-12-802102-6, Elsevier

Mike S. Lee: Mass Spectrometry Handbook, 2012, ISBN:9780470536735, Wiley

Vitha, MF: Chromatography - Principles and Instrumentation, 2016, ISBN: 9781119270881, Wiley

Z: Kind T., Tsugawa H., Cajka T., Ma Y., Lai Z., Mehta S.S., Wohlgemuth G., Barupal D.K., Showalter M.R., Arita M., Fiehn O.: Identification of small molecules using accurate mass MS/MS search. Mass Spec Rev. 2017;9999:1–20.

Poslední úprava: Stránská Milena (15.11.2022)
Sylabus -

1. Obecné požadavky na kvalitu generových dat pomocí chromatografických a hmotnostně-spektrometrických technik; vymezení základních pojmů.

2. Spojení plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky v GC-MS, konvenční detektory.

3. Spojení kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, ionizační techniky, konvenční detektory.

4. Hmotnostní spektrometrie (MS), typy hmotnostních spektrometrů, akviziční módy.

5. Interpretace GC-MS hmotnostních spekter.

6. Interpretace LC-MS hmotnostních spekter.

7. Hmotnostně-spektrometrická data v analýze potravin.

8. Knihovny spekter, retenční indexy.

9. Spektrální dekonvoluce, software pro identifikaci/interpretaci analytů.

10. Aplikace necílového screeningu v analýze potravin.

11. Přehled a použití různých kvantifikačních postupů a technik.

12. Kriteria konfirmace ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

13. Významné statistické metody pro zpracování dat.

14. Využití software pro automatické procesování dat.

Poslední úprava: LACINAO (30.03.2014)
Vstupní požadavky -

Nejsou vyžadovány.

Poslední úprava: TAJ323 (31.03.2014)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Splnění písemného testu a ústní zkoušky.

Poslední úprava: LACINAO (30.03.2014)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 40