Fázové přeměny v kovech - M106002
Anglický název: Phase Transformations in Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM106002, N106007
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět podává přehled o fázových přeměnách důležitých při zpracování kovových materiálů. Popsána je krystalizace kovů i fázové přeměny ocelí a neželezných kovů v tuhém stavu.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se ve fázových diagramech.

Mechanismy krystalizace a fázových přeměn v pevném stavu.

Popsat procesy, ke kterým dochází při krystalizaci kovů a slitin.

Popsat a využívat procesy při tepelném zpracování kovů a slitin.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Literatura -

Z: Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987,04-411-87.

D: Sinha A.U., Physical Metallurgy Handbook, Mc. Graw Hill, New York, 2004, 0070579865.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Studijní opory -

Je k dispozici e-learningový kurz (https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=268)

Poslední úprava: Novák Pavel (09.01.2018)
Sylabus -

1. Energetické podmínky fázových přeměn, nukleace a růst zárodku.

2. Krystalizace kovů a slitin, ovlivňování krystalizace.

3. Vzájemná rozpustnost kovů, tuhé roztoky, intermetalické fáze.

4. Stavové diagramy, aplikace termické analýzy.

5. Úloha difúze při krystalizaci kovů.

6. Nerovnovážná krystalizace, krystalizace slitin ve formě.

7. Objemové změny při tuhnutí a chladnutí slitin.

8. Rozpad tuhých roztoků při změně rozpustnosti.

9. Eutektoidní rozpad.

10. Martenzitická a bainitická přeměna.

11. Transformační diagramy, vliv slitinových prvků.

12. Tepelné zpracování žíháním.

13. Kalení a popouštění.

14. Chemicko-tepelné a tepelně-mechanické zpracování.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I

Kovové materiály

Poslední úprava: Novák Pavel (09.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Splnění ústní zkoušky.

Poslední úprava: Novák Pavel (20.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112