Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika - M107018
Anglický název: Waste Treatment: of Building Materials, Glass, Ceramics
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šídlová Martina Ing. Ph.D.
Záměnnost : N107021
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)
Předmět je zaměřen na klasifikaci, zpracování a recyklaci anorganických, především silikátových odpadů. První část je zaměřena na obecné způsoby zpracování odpadů. Jsou probírány principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci. Dále jsou probírány základy legislativy pro hospodaření s odpady. Stěžejní část předmětu se zabývá odpady ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot a ve sklářství a keramice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Studenti budou umět:

Charakterizovat anorganické, především silikátové odpady.

Principy zpracování a recyklace odpadů ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot, sklářství a keramice.

Principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci.

Základy legislativy pro hospodaření s odpady.

Literatura -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Z: Hlaváč J.: „Základy technologie silikátů“, SNTL/Alfa Praha 1988

Z: Škvára F.: „Technologie anorganických pojiv“, VŠCHT Praha 1994

Z: Kuraš M.: „Odpady a jejich zpracování“, VŠCHT Praha 2014, ISBN 978-80-86832-80-7

D: Voštová V., Fries J.: „Zpracování pevných odpadů“, FStr ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-02672-8

D: Vaníček I.: „Sanace skládek, starých ekologických zátěží“, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02438-5

D: Pytlík P.: „Ekologie ve stavebnictví“ FSt ČVUT Praha 1997, ISBN 80-85380-38-2

D: Jirásek J., Vavro M.: „Nerostné suroviny a jejich využití“, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1378-3

D: Kreníková V.: „Odpady a druhotné suroviny II“ Universita J. E. Purkyně 2014, ISBN 978-80-7414-872-9

Studijní opory -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (26.01.2018)

Viz doporučená literatura

Přednášky na webových stránkách ÚSK: http://tresen.vscht.cz/sil/cs/node/9051

Heslo k přednáškám obdrží studenti na přednáškách.

Sylabus -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

1. Informační zdroje, zákon o odpadech, klasifikace odpadů

2. Zpracování odpadů, jejich úprava

3. Zpracování odpadů - spalování, alternativní paliva

4. Zpracování odpadů – skládkování

5. Odpady z energetiky a hutnictví

6. Základy technologie cementu

7. Základy technologie betonu

8. Využití anorganických odpadů při výrobě stavebních hmot

9. Pojiva a stavební hmoty na bázi odpadního CaSO4

10. Stavební a demoliční odpady a jejich recyklace

11 Základy technologie skla, recyklace skla

12. Základy technologie keramiky, recyklace keramiky

13. Radioaktivní odpady

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šídlová Martina Ing. Ph.D. (14.02.2018)

Úspěšné absolvování písemné zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.4 40
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Zkouškový test 80