Počítačová grafika pro vizualizaci struktur molekul - M108006
Anglický název: Computer Graphics for Visualising the Structure of Molecules
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Záměnnost : N108014
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Cílem předmětu je naučit studenta zacházet s programy pro zobrazování molekul a zopakovat si metody jak získat vstupní data pro zobrazování. Náplní je i základní seznámení s metodami vývoje software pro vizualizaci.
Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyvíjet software pro zobrazování molekul

Zacházet s nejdůležitějšími existujícími programy pro zobrazování molekul

Připravit vstupní data pro vizualizaci

Ovládat základy zobrazovacích metod v PC grafice

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Literatura -

Z:Hudec B., Základy počítačové grafiky, skripta ČVUT Praha,2007,9788001036082

D:Foley James D., Computer Graphics, Addison-Wesley,1999,0201848406

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní opory -

Z:Přednášky ve formátu power-point (aktuální verze u vyučujícího)

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Metody výuky

Přednášky 28 hodin

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na přednáškách.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Sylabus -

1.Historie vývoje počítačové grafiky

2.Matematika pro počítačovou grafiku

3.Obraz a možnosti jeho reprezentace

4.Techniky pro manipulaci s 2D obrazem

5.Rendering, raytracing, zobrazení prostorových dat

6.Software použitelný pro visualizaci molekul

7.Základy programovaní v jazyce C

8.Hardwarové urychlení grafických operací; základy OpenGL

9.Typické postupy při programovaní visualizace chemických dat

10.Hardwarové prostředky pro visualizaci

11.Stereoskopické zobrazení, VR techniky

12.Úvod do animačních technik, zpracovaní videa

13.Volumetrická vizualizace; aplikace na elektronové hustoty a silová pole

14.Budoucí trendy v počítačové grafice

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematika I.

Poslední úprava: Fialová Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Absolvování ústní zkoušky. Zpracování zadaného projektu - vývoj software.

Poslední úprava: Hušák Michal (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100