Chemické speciality - M111002
Anglický název: Fine Chemicals
Zajišťuje: Ústav organické technologie (111)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N111004
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)
Předmět navazuje na Organickou technologii a zabývá se základními kategoriemi chemických specialit: tenzidy, barviva, biologicky aktivní látky, látky vonné a chuťové, pomocné přípravky pro polyméry aj. Absolventi získají přehled o uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti, o principech účinků velké palety finálních chemických výrobků a základech jejich syntéz. Získaný rozhled jim umožní orientaci v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Studenti budou umět:

  • posoudit uplatnění chemie v nejrůznějších oblastech lidské činnosti
  • popsat principy účinků velké palety finálních chemických výrobků a základy jejich syntéz
  • orientovat se v problémech, které budou v budoucnu řešit jak ve své profesi, tak i v osobním životě
  • popsat základy výrob a využití jednotlivých kategorií chemických specialit
Literatura -
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (10.01.2018)

Z:Zbirovský M., Švec P.: Speciální organické výrobky, Skriptum, VŠCHT Praha 1989, 80-7080-034-8

Z: Přednášky formou prezentací, dostupné na e-learningu

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

http://scholar.google.cz/

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

2 testy v průběhu semestru, ústní zkouška

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

1. Vymezení předmětu, základní vztahy. Obecné vlastnosti tenzidů.

2. Typy anionických tenzidů, soli karboxylových kyselin, sulfáty.

3. Tenzidy na bázi sulfonanů a organických fosfátů.

4. Neionogenní tenzidy. Kationické tenzidy.

5. Amfoterní tenzidy. Ekologie výroby a použití tenzidů.

6. Základní typy barviv a pigmentů, ekologie výroby barviv.

7. Azobarviva, disazobarviva, polyazobarviva.

8. Anthrachinonová, indigoidní, ftalocyaninová barviva. Opticky zjasň.prostředky

9. Biologicky aktivní látky, základní klasifikace léčiv.

10. Pesticidy a další agrochemikálie. Insekticidy. Rodenticidy.

11. Fungicidy. Herbicidy. Ekologické aspekty užití agrochemikálií.

12. Látky vonné a chuťové, základní typy monomerů.

13. Pomocné přípravky pro polymery. Přísady pro syntézu polymerů.

14. Přísady pro plasty. Přísady pro kaučuky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (04.01.2018)

Organická technologie, Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Vyskočilová Eliška doc. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Aktivní účast na přednáškách, absolvování dvou průběžných testů v semestru, každý test max 75 bodů. Zakončení předmětu je podmíněno absolvováním ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
5 / 5 140 / 140