Laboratoř specializace - polymerní materiály - M112011
Anglický název: Specialized laboratory – polymeric materials
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vránová Lenka Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N112018
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní Laboratoře specializace - polymerní materiály je příprava polymerů radikálovým, iontovým či polykondenzačním mechanismem, kinetika polymerizačních reakcí, stanovení fyzikálních a chemických charakteristik připravených polymerů a osvojení základních metod identifikace polymerních vzorků.
Poslední úprava: Vránová Lenka (09.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

samostatně připravit polymery různými technikami

charakterizovat připravené polymery

vyhodnotit kinetiku polymeračních reakcí

identifikovat základní typy polymerů

Poslední úprava: Vránová Lenka (09.01.2018)
Literatura -

Brožek J. a kolektiv: Laboratorní cvičení z makromolekulární chemie, VŠCHT Praha 2016; ISBN 978-80-7080-945-7

Poslední úprava: Vránová Lenka (09.01.2018)
Studijní opory -

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley @ Sons (dostupné na https://pol.vscht.cz/)

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Před absolvováním laboratorní práce bude student písemně nebo ústně přezkoušen. Po prokázání znalostí (min. 50%) bude student připuštěn k vlastní laboratorní práci.

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Sylabus -

Rozvrh laboratorních úloh pro jednotlivé skupiny bude před započetím prací vyvěšen na nástěnce Ústavu polymerů.

1. Základní poznatky o laboratorních technikách, bezpečnostní školení

2. Aniontová polymerizace

3. Rovnovážná polykondenzace

4. Kopolymerizace styrenu s maleinanhydridem

5. Koordinanční polymerizace alkenů

6. Řízená polymerizace styrenu

7. Kinetika polyesterifikační reakce

8. Dilatometrické sledování kinetiky radikálové polymerace

9. Stanovení viskozitně prům. mol. hmot.

10. Stanovení početně prům. mol. hmot. metodou titrace koncových skupin

11. Příprava silikonového kaučuku

12. Polymerizační odlévání

13. Identifikace polymerů

14. Shrnutí, test

Poslední úprava: Sokolohorskyj Anatolij (14.09.2023)
Vstupní požadavky -

Zkouška z předmětu Makromolekulární chemie.

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Makromolekulární chemie, Organická chemie I

Poslední úprava: Hladíková Jana (04.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou získání zápočtu je absolvování všech vypsaných prací a úspěšné absolvování závěrečného souhrnného testu (min. 50%).

Poslední úprava: Vránová Lenka (13.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 70
Průběžné a zápočtové testy 30