Fylogenetika a aplikovaná genomika - M143009
Anglický název: Phylogenetics and Applied Genomics
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pačes Jan Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Přednáška se zaměřuje na komparativní genomiku a to jak ve vertikálním směru, mezidruhově, s důrazem na biologickou evoluci, tak ve směru horizontálním, vnitrodruhově, s akcentem na diverzitu populací. Popisuje hlavní evoluční principy a jejich aplikaci na genomická a proteomická data s důrazem na nové vysokopropustné sekvenační metody druhé a třetí generace. Probírá metody a algoritmy tvorby evolučních stromů z genomových i proteomických dat. Ukazuje rozdíly mezi genovými a druhovými stromy. Dále popisuje známé mutační procesy, evoluci genomů, koncept molekulárních hodin, selekci a genetický drift na molekulární úrovni, zastoupení nukleotidů, polymorfismy. Jedna přednáška je věnována vyhodnocování kvality spolehlivosti fylogenetických stromů. Přednáška dále ukazuje vnitrodruhovou genetickou variabilitu v rámci populací, způsoby měření této variability a různé modely populační genetiky. Pozornost je věnována hlavním evolučním procesům, které tuto populační variabilitu formují (genetický drift, izolace, migrace, selekce). Z klinických aplikací je probírána detekce variant jak v zárodečné, tak v somatické linii a jejich vazba na lidská onemocnění.
Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Připravit data vhodná k tvorbě evolučních a komparačních analýz

Vytvářet fylogenetické stromy z DNA i z proteinových sekvencí

Testovat kvalitu fylogenetických stromů

Porozumí fylogenetickým algoritmům jako je UPGMA, WPGMA, Maximální parsimonie, Maximální věrohodnost

Identifikovat mutace v zárodečných a somatických liniích

Identifikovat malé i velké strukturní varianty

Anotovat nalezené mutace a varianty

Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Literatura -

Z: Miloš Macholán: Základy fylogenetické analýzy, 978-80-210-6363-1, Masarykova univerzita Brno, 2014

Z: Relichová Jiřina: Genetika populací, ISBN 978-80-210-4795-2, Masarykova univerzita Brno, 2009

D: Flegr: Evoluční biologie. Academia, 2009

D: Mark Jobling, Edward Hollox,‎ Toomas Kivisild,‎ Chris Tyler-Smith: Human Evolutionary Genetics, Garland Science, 2014

D: Baum, D. A., & S. D. Smith. 2013. Tree-Thinking: An Introduction to Phylogenetic Biology.

D: Philip W. Hedrick: Genetics of populations, ISBN 978-0763757373, Jones and Bartlett Publishers Sudbury, USA, 2009

Poslední úprava: Svozil Daniel (29.10.2018)
Studijní opory -

on-line kurzy

https://github.com/schatzlab/appliedgenomics

https://github.com/quinlan-lab/applied-computational-genomics

Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: úlohy ze cvičení

Zkouška: písemný test, následná ústní zkouška 50/50

Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Sylabus -

1. Molekulární fylogenetická analýza

2. Molekulární evoluce; evoluce genomů

3. Molekulární hodiny, UPGMA, WPGMA, neighbour joining

4. Fylogenetické stromy, evoluční modely

5. Metody konstrukce fylogenetických stromů,

6. Vyhodnocování kvality fylogenetických stromů

7. Lidský genom, lidská populace a její genetická variabilita

8. Míry genetické variability, Hardy-Weinbergova rovnováha

9. Genetický drift, migrace a izolace

10. Výpočetní metody měření selekce

11. Krátké genomové varianty a jejich hledání

12. Genetická onemocnění, mutace v zárodečné a somatické linii

13. Strukturní varianty

14. Anotace a interpretace genetických variant

Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Molekulární biologie/genetika, biochemie, Linux a příkazová řádka (bash), základy bioinformatiky.

Poslední úprava: Svozil Daniel (10.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Studenti získají zápočet za řešení úloh zadaných na cvičeních. Výsledná zkouška sestává z písemného testu a následné ústní zkoušky (hodnotí se 50:50).

Poslední úprava: Svozil Daniel (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84