Laboratorní projekt chemie II - M150007
Anglický název: Laboratory Project Chemistry I
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:8
E-Kredity: zimní s.:8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/12, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kundrát Ondřej Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N101023
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem Laboratorního projektu II je aktivní účast studenta na konkrétním vědecko-výzkumném projektu ústavu. Studenti mohou vycházet z rešeršní práce zpracované v rámci Laboratorního projektu I. Hlavní náplní je samostatná experimentální práce zadaná školitelem.
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • využít závěrů konkrétní literární rešerše
  • provádět samostatně experimenty a vést o nich laboratorní záznamy
  • konzultovat průběh práce se členy daného vědecko-výzkumného týmu

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Literatura doporučená konkrétním školitelem vhodná pro dané téma.

On-line databáze typu Web of Knowledge, Scopus, Reaxys atp.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní opory -

http://knihovna.vscht.cz/

https://uach.vscht.cz/vyzkum

https://uoch.vscht.cz/o-ustavu/vyzkum

https://pol.vscht.cz/vyzkum

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Sylabus -

Celosemestrální experimentálníprojekt ústící ve zpracování diplomové práce v následném semestru.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Laboratorní projekt chemie I, Laboratoř specializace

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (22.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Na závěr semestru odevzdá student písemnou zprávu. Hodnocení provádí vedoucí projektu.

Poslední úprava: Kundrát Ondřej (24.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Obhajoba individuálního projektu 1 28
Práce na individuálním projektu 6 168
8 / 8 224 / 224