Výpočty biologických čistíren odpadních vod - M217004
Anglický název: Design of Biological Wastewater Treatment Plants
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pečenka Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N217010
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti, které potřebují pro technologické hodnocení biologické čistírny odpadních vod a pro návrh jednotlivých stupňů technologické linky čistírny odpadních vod s důrazem na biologický stupeň.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Získat potřebná data pro návrh technologické linky komunální čistírny odpadních vod

Použít platné normy při návrhu a výpočtu jednotlivých stupňů technologické linky ČOV

Z technologického hlediska zhodnotit návrh biologické linky ČOV

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Jeníček P.:Výpočty v technologii vody II,Vydavatelství VŠCHT Praha,1999,8070803444

D:Vesilind A.P.:Wastewater treatment plant design,IWA Publishing,2003,1843390523

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

http://web.vscht.cz/pecenkam/

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Podmínkou účasti na zápočtovém testu je zpracování a odevzdání technologického výpočtu.

Pro získání zápočtu je nutné dosáhnout aspoň 45% úspěšnosti v zápočtovém testu. Píše se v termínu stanoveném vyučujícím, a to zpravidla v době konání semináře dle rozvrhu. Účast na testu je povinná, případnou neúčast je nutné řádně zdůvodnit (nemoc, účast na jiné výuce, …). Dále jsou vypisovány dva opravné termíny v průběhu zkouškového období. Každý student se může zúčastnit pouze jednoho řádného termínu a dvou termínů opravných, tzn. k dispozici jsou maximálně tři pokusy o úspěšné napsání testu. Na opravný termín testu se studenti mohou přihlásit výhradně prostřednictvím SIS, kde je rovněž možné se ve stanovené lhůtě z účasti odhlásit. Při neúčasti a včasném neodhlášení termín propadá, tzn. student má dále k dispozici o jeden termín méně.

Na psaní testu je k dispozici 120 minut. V případě pozdního příchodu studenta na test je psaní umožněno, avšak bez náhrady zmeškaného času. V průběhu psaní testu je dovoleno používat tištěné podklady k tématu (skripta, tabulky) a vlastní poznámky. Není dovoleno použití elektronických médií (notebooky, elektronické diáře, telefony apod.). V průběhu testu není umožněno opouštět místnost a není dovolena ani vzájemná komunikace mezi studenty. Nerespektování těchto pravidel je důvodem k okamžitému odebrání testu studentovi, bez možnosti náhrady.

V testu je možno dosáhnout maximálně 100 bodů; dosáhne-li student minimálně 45 bodů, získává nárok na klasifikovaný zápočet. Klasifikace a příslušné bodové rozpětí je součástí testu. Dosažený počet bodů bude studentům oznámen v čase a na místě, které určí vyučující v průběhu psaní testu. Opravené testy budou k nahlédnutí u vyučujícího v čase a na místě, které určí; při této příležitosti lze uplatnit případné reklamace k hodnocení jednotlivých otázek.

Při zápočtovém testu je student povinen mít u sebe index a na požádání ho předložit ke kontrole pedagogovi, který provádí dozor při testu, nebo zkoušejícímu.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Podklady pro návrh ČOV

2. Populační ekvivalent

3. Nerovnoměrnost průtoku

4. Stechiometrické výpočty

5. Kinetické výpočty

6. Bilance biomasy

7. Oxygenační kapacita

8. Aktivace bez odstraňování nutrientů

9. Aktivace s odstraňováním nutrientů

10. Biofiltry a rotační biofilmové reaktory

11. Specifika výpočtu anaerobních reaktorů

12. Produkce a využití bioplynu

13. Stabilizace a odvodňování biologických kalů

14. Komplexní technologický výpočet

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti technologických prvků čistíren odpadních vod.

Poslední úprava: Pečenka Martin (25.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Individuální zpracování zadaného technologického výpočtu. Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Poslední úprava: Pečenka Martin (25.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84