Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie - M217011
Anglický název: Hydrobiology and Microbiology: Laboratory
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (10)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N217019
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Teoretické základy v rámci mikrobiologických a biologických analýz. Praktické provedení hydrobiologických a mikrobiologických metod, které se používají v praxi v souladu s platnou legislativou v ČR a dle systému QA/QC v laboratořích s akreditovaným systémem (ČSN EN ISO normy). Kompletní biologický rozbor pitné, povrchové a odpadní vody, užitkové a rekreační vody, nárostů a sedimentů, čistírenských kalů. Znalost indikátorových organismů, alternativní a screeningové metody. Audity technologických zařízení (úpravna vody, čistírna odpadních vod). Interpretace výsledků, odborná stanoviska.
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (02.05.2023)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základní mikrobiologické a biologické metody stanovení vzorků vody (povrchová, podzemní, pitná, užitková, rekreační, chladicí, procesní, odpadní, apod.), vzorků stěrů či nárostů, kalů, sedimentů.

Mikroskopovat a identifikovat základní zástupce biosestonu a abiosestonu.

Provádět kultivační stanovení řádně upraveného vzorku.

Aplikovat metodu bioindikace na environmentálních vzorcích.

Realizovat případný audit vodárenského a čistírenského provozu.

Interpretovat výsledky stanovení a definovat stanoviska s ohledem na dostupné legislativní požadavky.

Zásady správné laboratorní praxe (QA/QC).

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (02.05.2023)
Literatura -

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp.,2004,80-7080-534-X.

Z:Říhová Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,252 pp.,2008,978-80-7080-676-0

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A., Sládeček V., Ambrožová J., Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J., Černý I., Frank K., Hanslík E., Herčík L., Hlaváč V., Hušková R., Komínek J., Komp P., Mergl V., Nepovím J., Ondroušek J., Pitter P., Pytl V., Rauová M., Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,Vydavatelství a nakladatelství Medim, spol. s.r.o. pro SOVAK ČR,206 pp.,2005,80-239-4565-3

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (09.07.2024)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Laborator_hydrobiologie_mikrobiologie

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Metody výuky

Využití projekce z mikroskopu na obrazovku.

Ukázky jednotlivých technik.

Samostatné zpracování vzorků.

Exkurze.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Požadavky ke klasifikovanému zápočtu jsou v rozsahu sylabu a přednášek v rámci laboratoří. Účast na cvičeních je povinná, vyžaduje se odevzdání protokolů z jednotlivých úloh. Součástí výuky je závěrečné praktické přezkoušení ze stanovení modelové typu vzorku a schopnost pracovat v týmu. Aktivní zapojení se do chodu cvičení (příprava médií a roztoků), zajištění reálných vzorků.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (02.05.2023)
Sylabus -

1. Základy práce v biologické a mikrobiologické laboratoři (metody, techniky, postupy).

2. Důležitost mikroskopické analýzy a její využití v praxi (světelná, fluorescenční mikroskopie, barvení).

3. Kultivační techniky (metody přímého výsevu, membránové filtrace), příprava vzorků, ředění.

4. Matrice: Pitná voda a studniční voda: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

5. Matrice: Pitná voda a studniční voda: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

6. Matrice: Povrchová voda, rekreační voda, bazénová voda: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

7. Matrice: Povrchová voda, rekreační voda, bazénová voda: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

8. Matrice: Odpadní voda, kaly: legislativa, indikátory, postupy (teorie).

9. Matrice: Odpadní voda, kaly: legislativa, indikátory, příprava médií, postupy (praxe).

10. Screeningové testy, MPN metody, MIKRO-LA testy, barvicí techniky, testy na antibiotickou rezistenci.

11. Využití mikroskopických analýz ve vodárenské a čistírenské praxi.

12. Nárosty a sedimenty, Biologický index saprobity, objemová biomasa, kvantitativní stanovení v mikroskopii.

13. Stanovení mikromycet (plísní a kvasinek) kultivačně a mikroskopicky.

14. Exkurze (VN, objekty ÚV a ČOV).

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (02.05.2023)
Studijní prerekvizity -

Základní znalosti biologie (mikrobiologie a hydrobiologie), schopnost práce v laboratoři.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (09.07.2024)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

100% účast na cvičeních, splnění 50% úspěšnosti vstupního testu, účast na celodenní exkurzi, 50% úspěšnost při absolvování výstupního testu z laboratoří. Odevzdání protokolů z jednotlivých praktických úloh. Závěrečné přezkoušení znalostí z celého předmětu, teoretické i praktické zkušenosti, formou šifrovaného vzorku.

Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana (22.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.7 48
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 8
3 / 3 84 / 84