Anaerobní čistírenské procesy - M217018
Anglický název: Anaerobic Digestion Processes for Wastewater Treatment
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2023
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jeníček Pavel prof. Ing. CSc.
Pokorná Dana doc. Ing. CSc.
Zábranská Jana prof. Ing. CSc.
Záměnnost : N217027
Termíny zkoušek   
Anotace -
Anaerobní čistírenské procesy jsou efektivní alternativou aerobním procesům čištění odpadních vod a zpracování kalů a ostatních organických odpadů. Jejich hlavní předností jsou nízké provozní náklady ve srovnání s aerobními a především konverze organického znečištění do energeticky bohatého bioplynu. V rámci přednášek budou probrány nejdůležitější teoretické a praktické aspekty anaerobních procesů tak, aby posluchač získal všechny potřebné informace porozumění a praktickou aplikaci anaerobních procesů v čistírenské praxi.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vysvětlit princip anaerobního rozkladu organických látek a vznik bioplynu
  • posoudit optimální typ anaerobní technologie pro zpracování odpadních vod, čistírenských kalů a biomasy
Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Literatura -

Z:Dohányos M.,Zábranská J.,Jeníček P.,Fialka P.,Kajan M.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000,Brno,1998,8086020193

D:F.Straka a kol.,Bioplyn,GAS s.r.o.,Říčany,2003,8073280299

D:Eckenfelder et al. (Eds.),Water Quality Management Library,Volume 7: Design of anaerobic processes for the treatment of industrial and municipal wastes.,W.W. TECHNOMIC Publishing Company, Inc.,Lancaster PA USA,1998,877629420

D:Anaerobic Digestion Model No 1 (ADM1),IWA Task Group for Mathematical Modeling of Anaerobic Digestion Processes,IWA Publishing,London,2002,1900222914

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní opory -

Přednáškové prezentace jsou umístěny na stránkách

http://web.vscht.cz/jenicekp

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Sylabus -

1. Základní principy anaerobního rozkladu organických látek

2. Tvorba metanu a regulační mechanizmy anaerobního rozkladu

3. Interakce nejdůležitějších faktorů

4. Problematika síry v anaerobních procesech

5. Modelování anaerobních procesů

6. Metanizační nádrže pro anaerobní stabilizaci kalů a suspenzí

7. Reaktory pro anaerobní čištění odpadních vod

8. Anaerobní čištění odpadních vod

9. Kombinace aerobních a anaerobních procesů pro čištění odpadních vod

10. Anaerobní stabilizace kalů

11. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu

12. Kontrola a řízení procesu

13. Možnosti intenzifikace anaerobních procesů

14. Bioplyn a jeho využití, technické řešení plynového hospodářství

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (17.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách a cvičeních - 90 %.

Zápočet je udělen na základě výpočtu konkrétních příkladů v zápočtovém testu - min. 50 %.

Předmět je zakončen úspěšným složením ústní zkoušky.

Poslední úprava: Pokorná Dana (23.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 98 / 112