Seminář oboru a odborný projekt biotechnologie - M319013
Anglický název: Biotechnology: Seminar and Specialised Project
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/8, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jarošová Irena doc. Ing. Ph.D.
Třída: Specializační laboratoř
Záměnnost : N319024
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na samostatné vypracování odborné rešerše na individuálně zadané téma z oblasti biotechnologie. V rámci předmětu se studenti seznámí s vyhledáváním primárních i sekundárních literárních zdrojů. Naučí se informace z těchto zdrojů zpracovávat, strukturovat a kriticky hodnotit. Při zpracování dodrží všechny formální požadavky na strukturu textu, obrázkové přílohy a citace literárních zdrojů.
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Vyhledávat primární a sekundární zdroje informací pomocí základních databází (Chemical Abstracts, SciFinder, ISI Web of Science).

Analyzovat a hodnotit informace, strukturovat a zpracovávat je ve formě odborného textu s uvedením přesných literárních zdrojů.

Poslední úprava: Jarošová Irena (05.11.2019)
Literatura -

Literaturu k jednotlivým tématům individuální práce si hledají studenti.

Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Studijní opory -

https://e-learning.vscht.cz

Poslední úprava: Jarošová Irena (31.01.2018)
Sylabus -

Předmětem semináře jsou samostatná témata vypisovaná pedagogy. Seminární práce studentů na zadané téma začne vyhledáním relevantních literárních zdrojů při použití základních sekundárních zdrojů s pomocí databází odborné vědecké literatury. Z těchto zdrojů studenti pod vedením pedagogů extrahují informace související se zadaným tématem z nichž vypracují přehledový článek s vhodnou strukturou. Výsledky rešerše v přehledovém článku kriticky vyhodnotí a formulují závěry. U informací použitých v práci uvedou správné citace a ty seřadí na konci přehledové práce v seznamu použité literatury. Výstupem práce s odbornou literaturou bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Jarošová Irena (31.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Nejsou

Poslední úprava: Jarošová Irena (31.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Výstupem bude přehledový článek odpovídajícího rozsahu a splňující všechny formální požadavky.

Poslední úprava: Jarošová Irena (31.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
Práce na individuálním projektu 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50