Kultivační techniky a modelování bioprocesů - M319022
Anglický název: Cultivation Techniques and Modeling of Bioprocesses
Zajišťuje: Ústav biotechnologie (319)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:7
E-Kredity: zimní s.:7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/7, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Karabín Marcel Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N319040
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)
Cílem předmětu je osvojení komplexní znalosti sestávající z návrhu a přípravy experimentu, jeho provedení, evaluaci získaných experimentálních dat a vyvození vztahu mezi podmínkami provedení experimentu a získanými daty. Experimentální data jsou dále použita pro vytvoření matematického modelu simulujícího průběh experimentu za různých podmínek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Karabín Marcel Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Studenti budou umět:

Uchovávávat produkční kmeny a připravovat inokula

Přípravit experimenty, kultivovat na různých kultivačních zařízeních, získat požadované metabolity nebo jiné produkty

Analyticky vyhodnotit vzorky

Vyhodnotit získaná data a vyvodit z nich závěry

Vytvořit matematický model simulující průběh experimentů

Literatura -
Poslední úprava: Karabín Marcel Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Z: Moo-Young M.: Comprehensive biotechnology, Elsevier B.V., 2011, ISBN: 9780080885049

Z: Scragg A.: Environmental Biotechnology, Oxford University Press, 2005, ISBN: 0-19-926867-3

Z: Basařová G., Šavel J., Basař P., Lejsek T.: Pivovarství: Teorie a praxe výroby piva, VŠCHT Praha (1. vydání, 2010), ISBN: 978-80-7080-734-7

Z: Basařová G. a kol.: Sladařství: Teorie a praxe výroby sladu, Havlíček Brain Team (1. vydání, 2015), ISBN: 978-80-87109-47-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Karabín Marcel Ing. Ph.D. (25.01.2018)

https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=423

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (23.02.2018)

1. Příprava média, inokula, způsoby skladování produkčních kultur (zamrazení s glycerolem, lyofilizace, uchování na agaru, uchování spor)

2. Stanovení KLa, příprava fermentoru na kultivaci (montáž, sterilizace, kalibrace elektrod)

3. Vsádková kultivace buněk v míchaném reaktoru a start fed-batch kultivace

4. Kultivace na pevném substrátu

5. Sladování ječmene na mikrosladovně, řízení a sledování procesu, kontrola kvality produktu

6. Pivovarský proces, příprava mladiny, zakvašení, sledování průběhu kvašení, vyhodnocení procesu

7. Kontinuální kultivace a kinetika úbytku substrátu podél výšky lože náplňového reaktoru

8. Fotobioreaktor - vsádková a kontinuální kultivace jednobuněčných řas

9. Charakteristika toku fází - rozložení dob prodlení, ideální tok, pístový tok, neideální tok

10. Inženýrské základy bilancování procesů

11. Programovací jazyk a jeho použití

12. Modelování vybraných biologických procesů

13. Práce na samostatném projektu

14. Prezentace projektu

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hladíková Jana (20.12.2017)

Základy bioinženýrství, Chemické inženýrství

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Karabín Marcel Ing. Ph.D. (11.01.2018)

Účast na praktické výuce

Vypracování protokolů z jednotlivých úloh

Prezentace závěrečného projektu

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.7 20
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Účast na přednáškách 0.5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.3 36
Práce na individuálním projektu 1.3 36
Účast na seminářích 1 28
7 / 7 196 / 196
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z laboratorních úloh (exkurzí nebo praxí) 30
Obhajoba individuálního projektu 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Průběžné a zápočtové testy 20