Analytická chemie v biochemii - M320002
Anglický název: Analytical chemistry in biochemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kučková Štěpánka doc. Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : N320022
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na řešení praktických problémů v biochemické laboratoři. Shrnuje poznatky z analytické chemie, biochemie a biofyzikální chemie.
Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v řešení praktických problémů nastávajících v běžném provozu v biochemické laboratoři.

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Literatura -

Z: Kodíček M., Karpenko V., Biofyzikální chemie, Academia, 2000, 80-200-0791-1

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O., Laboratorní techniky biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2006, 80-7080-586-2

D: Churáček J. a kol., Analytická separace látek, SNTL, Praha 1990, 80-03-00569-8

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Studijní opory -

Žádné

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Sylabus -

1. Základní pojmy (měření, veličiny, charakteristiky měřících metod), opakování výpočtů používaných v analytické chemii

2. Elekroanalytické metody, příprava laboratorní vody, optické metody v biochemické laboratoři

3. Biosensory, potenciometrické sensory, zásady pro optimální měření pH a ošetřování elektrod

4. Optické, piezoelektrické a teplotní převodníky, sensorové polymerní vrstvy, požadavky na ideální biosensor

5. Procedury používané pří úpravě vzorku k analýze nebo materiálu k preparaci, filtrace, ultrafiltrace, dialýza, sonikace, mikrovlnná zařízení

6. Robotizace, automatizace, komplexní analytický systém, miniaturizace

7. Separační metody, průtoková cytometrie, centrifugy a centrifugační metody, rotory, frakcionace tokem

8. Elektroforetické metody I: základní pojmy, aparatury (zdroje, sestavy), separační módy

9. Elektroforetické metody II: elektroforetická titrační křivka, detekce, blotting, zpracování a uchovávání elektroforeogramu

10. Separační metody I: základní pojmy, van Deemterova rovnice, metody TLC

11. Separační metody II: vztahy užívané v kapalinové chromatografii, kapalinová chromatografie, diagnostika potíží chromatografického dělení, gelová chromatografie

12. Detektory používané v chromatografii, derivatizace analytu, pravidla údržby, výběr vhodného přístroje

13. Vibrační spektroskopické metody - FTIR, Ramanova spektroskopie, imuno-SERS

14. Vícerozměrné separační techniky v proteomice, spojování různých separačních a detekčních technik

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Analytická chemie, Biochemie, Biofyzikální chemie

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Úspěšné absolvování písemné části zkoušky.

Poslední úprava: Kučková Štěpánka (11.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84