Genové inženýrství - M320017
Anglický název: Genetic Engineering
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Ruml Tomáš prof. Ing. CSc.
Záměnnost : AM320017, N320051
Je záměnnost pro: AM320017
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.
Poslední úprava: Ruml Tomáš (26.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Izolovat DNA a provádět základní manipulace s rekombinantní DNA. Připravovat vektory pro genetickou modifikaci různých typů buněk.

Upravovat a značit DNA, využívat DNA značené sondy pro identifikaci specifických sekvencí.

Modifikovat geny cílenou mutagenezí, připojením sekvencí pro detekci a purifikaci afinitní chromatografií.

Analyzovat produkci heterologních proteinů a izolovat je z různých typů buněk.

Analyzovat proteinové interakce. Připravovat genomové knihovny.

Poslední úprava: Hladíková Jana (13.12.2017)
Literatura -

D: Sue Carson, Heather B. Miller, Melissa C. Srougi, D. Scott Witherow: Molecular Biology Techniques A Classroom Laboratory Manual 4th Edition, Elsevier 2019

D: Ruml T., Rumlová M., Pačes V.: Genové inženýrství; VŠCHT Praha 2002

D: Green M. R., Sambrook J., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition); Cold Spring Harbor Laboratory Press 2012

Poslední úprava: Kubová Petra (06.11.2023)
Studijní opory -

E-learning VŠCHT Praha - presentace

E-learning VŠCHT Praha - přednášky

Poslední úprava: Kubová Petra (06.11.2023)
Sylabus -

1. Zopakování genetických pojmů.

2. Plasmidové a virové vektory, umělé chromosomy.

3. Produkce a izolace DNA, její analýza.

4. Restrikční endonukleasy, mapování genomu,

5. Modifikace nukleových kyselin pro detekci specifických sekvencí.

6. Vysokokapacitní metody sekvenování DNA.

7. Zásady práce s RNA, subtrakční knihovny.

8. Aplikace polymerasové řetězové reakce: modifikace produktů, řízená mutageneze.

9. Produkce proteinů v mikrobiálních buňkách, fúzní proteiny, reportérové geny.

10. Tkáňové kultury a jejich využití pro expresi genů.

11. Princip přípravy transgenních organismů.

12. Detekce produktů genové exprese - metabolické značení, elektroforetické a imunochemické metody.

13. Genové terapie.

14. Metody pro studium interakcí proteinů a nukleových kyselin.

Poslední úprava: Ruml Tomáš (13.09.2019)
Studijní prerekvizity -

základní znalosti biochemie, molekulová genetiky a analýzy DNA v rozsahu vyučovaném v bakalářském SP na VŠCHT

Poslední úprava: Lipovová Petra (12.10.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Passing written test with a score exceeding 50% and passing an oral exam

Poslední úprava: Ruml Tomáš (26.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 12
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.3 35
3 / 3 75 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 60