Laboratoř potravinářské mikrobiologie - M320028
Anglický název: Laboratory of Food Microbiology
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Purkrtová Sabina Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N320012
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na detekci, kvantifikaci a identifikace vybraných patogenů přenášených potravinami podle platných evropských ISO norem. Pozornost je rovněž věnována molekulárně biologickým a imunochemickým metodám identifikace a detailní charakterizaci sledovaných mikroorganismů.
Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

identifikovat a charakterizovat významné potravinářské patogeny podle platných ISO metod.

Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)
Literatura -

Nařízení komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. 11. 2005 o mikrobiologických požadavcích na potraviny ve znění Nařízení komise (ES) č.1441/2007, č. 365/2010, č.1086/2011 a č.209/2013

Platné ČSN ISO normy

Demnerová K., Kadavá J., Melenová I., Pazlarová J., Purkrtová S., Sýkorová H., Turoňová H., Zdeňková K. Laboratoř mikrobiologického zkoumání potravin. VŠCHT vydavatelství, Praha 2016, 122 str., ISBN 9788070809570

Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)
Studijní opory -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Sylabus -

1. Bezpečnost práce v mikrobiologické laboratoři. Příprava sterilního nádobí.

2. Příprava sterilních selektivních médií.

3. Odběr, navážka a homogenizace vzorků potravin, ředění, inokulace.

4. Zpracování vzorku určeného pro přímou spotřebu.

5. Zpracování vzorku určeného pro tepelné zpracování.

6. Zpracování vzorku nápojů.

7. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO norem následujících patogenních mikroorganismů: Bacillus cereus, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (stanovení počtu).

8. Provedení klasického kultivačního stanovení dle ISO norem následujících patogenních mikroorganismů: Salmonella spp., Listeria monocytogenes (metoda průkazu).

9. Stanovení celkového počtu aerobních a fakultativně anaerobních mezofilních bakterií, stanovení počtu Enterobacteriaceae, stanovení počtu kvasinek a plísní.

10. Mikrobiologický rozbor pitné vody - mebránová filtrace pro stanovení počtu E. coli, koliformních bakterií a enterokoků.

11. Mikrobiologický rozbor pitné vody - metoda MPN pro stanovení počtu E. coli a koliformních bakterií.

12. Biochemické testy pro konfirmaci a identifikaci testovaných patogenních a indikátorových mikroorganismů.

13. Rychlé metody pro stanovení a identifikaci patogenních a indikátorových mikroorganismů - MALDI-TOF MS, imunochemické metody, principy využití PCR.

14. Kvantitativní a kvalitativní odečet jednotlivých rozborů, jejich vyhodnocení. Likvidace kultur a použitých půd. Zápočet.

Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Mikrobiologie

Poslední úprava: Kubová Petra (19.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování jednotlivých laboratorních úloh.

Vypracování a odevzdání protokolů k jednotlivým úlohám.

Písemný zápočtový test.

Poslední úprava: Purkrtová Sabina (29.01.2018)