Organizace zdravotnictví a ochrana veřejného zdraví - M320038
Anglický název: Health care organization and public health protection
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:1
E-Kredity: zimní s.:1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Garant: Hnilicová Helena PhDr. Ph.D.
Záměnnost : N320074
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)
Předmět klade důraz na zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Studenti jsou seznámeni s organizační strukturou českého zdravotnictví, sítí zdravotnických zařízení a zdravotní péčí. Dále jsou seznámeni se zdravotním stavem české populace a nejvýznamnějšími rizikovými faktory, které jej ovlivňují.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Students will be familiar with:

legal framework of health care provision in the Czech Republic

comprehensive knowledge of healthcare financing incl. public health insurance.

health of the Czech population, its risk groups and their public health and social characteristics.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

Z:Janečková H., Hnilicová H., Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009, 978-80-7367-592-9

Z:Hnilicová H., Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího sledování, Praktický lékař č.12/199

Z:Holčík J., Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost, Masarykova Universita Brno, 2010, 978-80-210-5239-0.

Studijní opory -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

WILKINSON, R., MARMOT, M. Social determinants of health: the solid facts. 2nd

edition. Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Europe,

2003. 31 s. Dostupný z WWW: .

ISBN 92 890 1371 0.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (03.01.2018)

1.Cíle zdravotní politiky a zdravotnictví. Role státu ve zdravotní péči. Determinanty zdraví, hlavní rizikové faktory z hlediska zdraví populace.

2.Základy demografie. Hodnocení zdravotního stavu populace. Zdravotní stav obyvatelstva ČR.

3.Nejvýznamnější rizikové faktory ohrožující zdraví české populace.

4.Zdravotnictví jako systém a principy jeho fungování. Současné trendy ve vývoji zdravotnických systémů.

5.Financování zdravotnictví: a metody úhrady péče poskytovatelům.

6.Zdravotnické systémy ve světě, hlavní typy a jejich charakteristika.

7.Zdravotnický systém v ČR. Základní principy zdravotnictví v ČR. Veřejné zdravotní pojištění, základní principy a pravidla.

8.Relevantní legislativa: Zákon č. 47/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na zdravotní pojištění.

9.Úloha zdravotních pojišťoven.

10.Organizační struktura českého zdravotnictví, síť zdravotnických zařízení. Zdravotní péče, vymezení a její typy. Segmenty zdravotní péče.

11.Způsobilost k výkonu nelékařských zdravotnických povolání - Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

12.Kvalita zdravotní péče.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (31.01.2018)

Biologie

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Hochel Igor doc. Ing. CSc. (01.02.2018)

Zápočet je udělen po úspěšném absolvování všech úkolů v kurzu.