Laboratoř elektroanalytických metod - M402038
Anglický název: Laboratory of electroanalytical methods
Zajišťuje: Ústav analytické chemie (402)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šiškanova Taťjana doc. Mgr. CSc.
Broncová Gabriela Ing. Ph.D.
Třída: Základní laboratoře
Korekvizity : M402003
Termíny zkoušek   
Anotace -
Cílem specializačních laboratoří je získání praktických zkušeností a dovedností potřebných při aplikaci odlišných elektroanalytických metod pro stanovení různých druhů vzorků a při charakterizaci nových materiálů vhodných pro vývoj elektrochemických senzorů. Studenti poznají, jak důležitou roli hraje volba elektrodového materiálu, konstrukce elektrodového systému a volba podmínek měření při analytickém použití elektrochemických metod. Vybrané laboratorní úlohy odpovídají moderním trendům analytického stanovení s ohledem na současnou laboratorní praxi. Na tyto laboratoře navazuje předmět Elektroanalytické metody (M402003).
Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (18.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

porozumět základním principům elektroanalytických metod včetně výhod a nevýhod;

ovládat instrumentaci daných elektroanalytických metod;

vybrat a aplikovat elektroanalytické metody pro stanovení vzorků vzhledem k jejich původu (farmacie, ochrana životního prostředí, forenzní analýza);

zpracovávat, vyhodnocovat a interpretovat získaná data.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (18.01.2018)
Literatura -

Z: Wang J.: Analytical Electrochemistry, Wiley, 2006. ISBN:9780471678793.

Z: Materiály z přednášek.

D: Koryta J. a Štulík K.: Iontově-selektivní elektrody, Academia, 1984.

D: Mindl J.: Základy elektroorganické chemie, Academia, 2000. ISBN: 80-200-0769-5 K 14977 MLEZIVA.

D: Sawyer D.T., Sobkowiak A., Roberts J.L.: Electrochemistry for Chemists, Wiley 1995. ISBN:9780471594680.

D: Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985.

D: Volf R. a Karlík M.: Elektroanalytické metody, VŠCHT, 1993.

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (19.02.2018)
Studijní opory -

Štulík K. a Barek J.: Elektrochemické analytické metody, UK Praha, 1985

http://www.vscht.cz/anl/paci/PAC/prezentace/elektroanalytika.pdf

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (18.01.2018)
Sylabus -

1. Cyklická voltametrie

2. Elektrochemická impedanční spektroskopie

3. Potenciometrie

4. Diferenční pulzní voltametrie

Poslední úprava: Šiškanova Taťjana (18.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
2 / 2 56 / 56