Fyzikální chemie vodných roztoků - M403011
Anglický název: Physical Chemistry of Aqueous Solutions
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vrbka Pavel Dr. Ing.
Záměnnost : N403022
Termíny zkoušek   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)
Předmět se věnuje detailně termodynamickému popisu chování vodných soustav a je specializovaným pohledem na problematiku fyzikální chemie roztoků a směsí. Zahrnuje stavové a termodynamické chování vody jako rozpouštědla a popisuje chování roztoků z hlediska mezimolekulárních interakcí, povahy rozpouštěné látky (ionty, nedisociované molekuly, plyny), závislost na teplotě, tlaku a koncentraci. Pozornost je věnována matematickému modelování termodynamických a zčásti i transportních vlastností vodných roztoků. V předmětu je využíváno nejnovějších poznatků z této oblasti, zdrojem informací jsou soudobé odborné publikace.Důraz je kladen na pochopení základních termodynamických principů a jejich implementaci při řešení konkrétních problému v laboratorní či technologické praxi.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Studenti budou umět:

Stanovovat fyzikálně-chemické, stavové, termodynamické a termochemické vlastnosti samotné čisté vody a jejích roztoků, v závislosti na teplotě, tlaku, koncentraci a povaze rozpouštěných látek.

Orientovat se v možnostech matematicko-termodynamického modelování, popisu a predikce vlastností těchto soustav a v současných trendech vývoje problematiky vodné chemie

Získané znalosti mohou uplatnit v široké škále oborů od biochemie, ekologie, separace chemických látek, analytické chemie, hydrometalurgie, geochemie.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Z: Atkins P.W., de Paula J., Physical Chemistry, Oxford University Press, 2010, 9780199543373

Z: Franks F., Water, a Comprehensive Treatise: The physics and physical chemistry of water, (Vol. 1. Vol. 2, Vol. 3), Springer, 1995, 1975, 0306371812, 0306371820.

Z: Robinson R.A., Stokes R.H., Electrolytes solutions, Dover Publishers, 2002, 0486422259

Z: Fernandez-Prini R.J., Corti H. R., Japas M. L., High Temperature Aqueous Solutions. Thermodynamic Properties. CRC Press; 1991, 0849357608

Z: Koryta J., Dvořák J., Kavan L.: Principles of Electrochemistry, John Wiley & Sons, 1993, 471938386

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

http://www.lsbu.ac.uk/water/index2.html

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

1. Voda a vodné roztoky (výskyt, význam v život. prostředí, struktura, fyz. chem. vlastnosti).

2. Stavová a termodynamická data pro vodu.

3. Chování vody v kritické oblasti.

4. Transportní a kombinované vlastnosti vody (viskosita, tepelná vodivost, rychlost zvuku).

5. Elektrické a dielektrické vlastnosti vody (iontový součin, vodivost, dielektrická konstanta).

6. Termodynamika roztoků (koncentr. škály,stand. stavy, aktivitní a osmotické koeficienty).

7. Termodynamika roztoků (objemové a termální veličiny, experimentální techniky).

8. Interakce mezi rozpuštěnou látkou a vodou (Bornova rovnice, struktura roztoků).

9. Meziontové interakce a aktivitní koeficienty .

10. Std. tdn. vlastnosti (stand. slučovací funkce, Helgesonův model, teorie fluktuací ).

11. Rozpustnost látek ve vodě (organ. kapaliny, plyny, neelektrolyty v roztocích elektrolytů).

12. Rovnováha l-l, l-g, s-l, s-g v široké oblasti teplot a tlaků .

13. Kritické chování ve směsích a roztocích (charakter látek a tvar kritické křivky).

14. Zředěné roztoky v blízkosti kritického bodu vody .

Přednášky jsou vedeny v českém jazyce s využitím materiálů v jazyce anglickém.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (10.01.2018)

Fyzikální chemie I, Fyzikální chemie II

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Řehák Karel doc. Ing. CSc. (02.03.2018)

Získání zápočtu (splnění výpočetní části)

Složení zkoušky (písemný test, ústaní zkouška)

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112