Kvantová mechanika v chemii: Pokročilý kurz - M403020
Anglický název: Quantum Mechanics in Chemistry: Advanced Course
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Slavíček Petr prof. RNDr. Bc. Ph.D.
Záměnnost : N403043
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět pokrývá pokročilejší partie kvantové mechaniky, které nejsou součástí základních kurzů fyziky na chemických vysokých školách. Cílem je seznámit studenta s používanými pojmy, technikami a metodami kvantové teorie se zřetelem na chemické aplikace.
Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Student bude umět:

Formalismus kvantové teorie

Aktivně sledovat současné písemnictví z oboru teoretická chemie

Analyzovat molekulární experimenty v časové i energetické doméně

Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Literatura -

Z: E. Bittner: Quantum dynamics: applications in biological and materials systems. CRC press, 2009, 1420080539.

Z: P. W. Atkins, R. R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, Oxford University Press, Oxford 2010, 0199541426.

Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Studijní opory -

https://ufch.vscht.cz/studium/bc/teoreticka_chemie

Poslední úprava: Řehák Karel (19.02.2018)
Sylabus -

1. Historické základy kvantové mechaniky

2. Postuláty kvantové mechaniky I: Vlastnosti aplitudy pravděpodobnosti, princip superpozice

3. Postuláty pravděpodobnosti II: Střední hodnota, měřitelné veličiny

4. Postuláty kvantové mechaniky III: Časový vývoj stavu

5. Matematika kvantové teorie

6. Relace neurčitosti

7. Vlastnosti vlnových balíků

8. Maticová formulace kvantové mechaniky

9. Časově nezávislá poruchová teorie

10. Časově závislá poruchová teorie

11. Spektroskopie v časově-závislé perspektivě

12. Semiklasická mechanika

13. Neadibatické děje

14. Numerické řešení časově-závislé Schroedingerovy rovnice

Poslední úprava: Kubová Petra (29.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Fyzikální chemie I (A), Matematika A

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Vypracování individuálního projektu.

Ústní zkouška.

Poslední úprava: Řehák Karel (02.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 60