Struktura a vlastnosti molekul a nízkodimenzionálních materiálů - M403022
Anglický název: Structure and Properties of Molecules and Low-Dimensional Materials
Zajišťuje: Ústav fyzikální chemie (403)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Dendisová Marcela Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Předmět shrnuje základní pojmy vztahující se ke struktuře a s ní souvisejícími vlastnostmi molekul a nízkodimensionálních materiálů. Budou probrány základní aspekty symetrie molekul a nízkodimensionálních materiálů, elektronová struktura, vibrační a rotační stupně volnosti, jim odpovídající spektra a vyplývající strukturní parametry. Pozornost bude věnována i vnitřním elektronům, elektronovým spinovým technikám, NMR spektorskopii, difraktometrickým metodám a speciálním metodám studia nízkodimensionálních materiálů včetně technik blízkého pole.
Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

Popsat strukturu molekul a nízkodimensionálních materiálů na úrovni statického popisu jader, elektronové struktury a dynamického popisu s ohledem na vibrační a rotační stavy. Vysvětlit základní pojmy o symetrii a aplikovat je na strukturu a vlastnosti molekul a nízkodimesionálních materiálů.

Popsat principy technik vhodných ke studiu struktury s ní souvisejích vlastností molekul a nízkodimsionálních materiálů.

Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Literatura

Z:Handbook of Spectroscopy, Editor(s): Prof. Dr. Guenter Gauglitz, Prof. Dr. Tuan Vo-Dinh, Wiley-VCH 2003, Print ISBN: 9783527297825 Online ISBN: 9783527602308 DOI: 10.1002/3527602305

Z: P.R. Bunker, P. Jensen: Fundamentals of Molecular Symmetry, IOP Publishing, 2004, ISBN 0750309415

D: J. Fišer: Úvod do molekulové symetrie (aplikace teorie grup v chemii), SNTL, 1980

D: P. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University press, 2006, ISBN 1-4292-3127-0

Electron Spectroscopies Applied to Low-Dimensional Structures, Editors: Hughes, H.P., Starnberg, H. (Eds.), Springer, 2000, ISBN 978-0-306-47126-1.

Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Studijní opory

Základní informace a materiály k předmětu: viz E-learningový kurz

Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Metody výuky

Přednášky a výpočetní semináře.

Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Sylabus

1. Základní pojmy popisu struktury molekul a nízkodimenzionálních materiálů - elektronová struktura, popis poloh jader, nadmolekulární uspořádání.

2. Molekulová symetrie, teorie grup, bodové grupy.

3. Molekulová symetrie, maticová representace grup, ireducibilní representace, tabulky charakterů.

4. Molekulová symetrie, symetrie orbitalů, elektronové stavy.

5. Vibrační stupně volnosti, symetrie vibrací.

6. Molekulové vibrace, vibrační spektra molekul.

7. Kmity v nízkodimenzionálních materiálech, vibrační spektra nízkodimenzionálních materiálů.

8. Rotační stavy molekul, rotační spektra a strukturní parametry z nich plynoucí.

9. Rentgenová spektra molekul a nizkodimenzionálních materiálů.

10. Fotoelektronová spektroskopie a strukturní parametry.

11. EPR spektroskopie molekulárních a nízkodimenzionálních materiálů.

12. NMR spektoskopie molekul a nízkodimenzionálních materiálů.

13. Difraktometrické techniky studia molekul a nízkodimenzionálních materiálů.

14. Speciální techniky studia nízkodimenzionálních materiálů.

Poslední úprava: Řehák Karel (28.07.2021)
Studijní prerekvizity

žádné

Poslední úprava: Matějka Pavel (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Složení zkoušky (písemný test, ústní pohovor)

Poslední úprava: Matějka Pavel (21.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 40
Ústní zkouška 50