Statistická analýza - M501001
Anglický název: Statistical Analysis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vozárová Pavla Ing. Mgr. Ph.D. M.A.
Z//Je záměnnost pro: AM501001
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (09.01.2020)

1. Opakování z předmětu Statistika 1. Popisná statistika - charakteristiky. Základní rozdělení pravděpodobností – diskrétní, spojité. Testování hypotéz- základní parametrické a neparametrické testy, testy shody, test nezávislosti, testy pro ověření normálností - Kolmogorovův-Smirnovův test, Shapiro-Wilkův test, atd.

2. Vícerozměrná statistika I. – Analýza rozptylu (Anova). Ověření vstupních předpokladů pro Anovu. Jednofaktorová Anova, Dvoufaktorová Anova, Trojné třídění – Tukeyův test aditivity. Testy shody rozptylů – Bartlletův test, Cochranův test, Hartleyův test.

3. Vícerozměrná statistika II. – Mnohonásobné porovnání u Analýzy rozptylu. Tukeyův test, Schéffeho metoda, Duncanův test. Vícerozměrná neparametrická statistika. Kruskal-Wallisův test, Friedmanův test. Mnohonásobné porovnání u neparametrických testů.

4. Korelační analýza. Testování hypotéz o koeficientu korelace, interval spolehlivosti. Výběrový koeficient parciální korelace a mnohonásobné korelace. Koeficient tetrachorické korelace, koeficient biseriální korelace.

5. Regresní analýza I. Jednoduchý lineární regresní model, další typy lineárních regresních modelů. Charakteristiky variability pro jednoduchou lineární regresi. Intervaly spolehlivosti parametrů.

6. Regresní analýza II. Zhodnocení kvality jednoduchého lineárního regresního modelu. Testování hypotéz o hodnotách parametrů regresní přímky a o funkčních hodnotách. Nelineární modely, které lze transformovat na lineární tvar.

7. Vícerozměrný model lineární regrese. Ověření předpokladu multikolinerarity. Zhodnocení kvality vícerozměrného lineárního regresního modelu.

8. Porušení základních předpokladů lineárního regresního modelu. Reziduální analýza. Testy homoskedasticity. Autokorelace.

9. Úvod do vícerozměrných statistických metod. Přehled metod. Shluková analýza – princip užití, metody shlukování.

10. Úvod do problematiky časových řad. Popis časových řad. Základní pojmy.

11. Časové řady I. Základní charakteristiky časových řad. Dynamické charakteristiky časových řad a jejich rozklad.

12. Časové řady II. Základní charakteristiky časových řad. Dynamické charakteristiky časových řad a jejich rozklad.

13. Časové řady III. Hledání trendu. Přehled běžných trendových křivek. Volba vhodného modelu trendu.

14. Časové řady IV. Klouzavé průměry. Vyhlazení časové řady.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Mgr. Ing. Ph.D. (10.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická