Diplomová práce - M501009
Anglický název: Diploma Thesis
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 18
E-Kredity: 18
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/18, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Patří ke studentské práci typu: diplomová práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Termíny zkoušek   
Anotace
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)
Cílem diplomové práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry. Práce typicky sestává z literární části, v níž student vypracuje literární rešerši z odborné, převážně cizojazyčné literatury , při níž si rozšíří teoretické znalosti v oblasti tématu diplomové práce, a části praktické. Praktická část má analytickou, syntetizující, experimentální nebo výpočetní charakter a vyžaduje aktivní aplikaci znalostí a dovedností získaných v předchozím studiu a poznatků získaných v literární části k tomu, aby byly získány původní výsledky. Součástí práce musí být přehledná a adekvátní prezentace dosažených výsledků, jejich kritické zhodnocení a diskuse v kontextu současného stavu poznání, prezentovaného v literární části, a formulace závěrů, dokumentujících splnění cílů práce.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: Švecová Lenka doc. Ing. Ph.D. (08.02.2021)

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace.

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky analytické a experimentální práce, vhodně využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování.

3. Na základě zjištěných výsledků navhrnout implementaci metod a nástrojů.

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace.

Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

Základní literaturu doporučuje vedoucí práce v rámci specifikace jejího tématu. Specializovanou literaturu student vyhledá v rámci zpracování literární části práce.

Studijní opory
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

1. Zpracování literární části diplomové práce

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Seznámení se zásadami formální úpravy práce

6. Seznámení se zásadami ústní prezentace obsahu a výsledků práce

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (20.03.2019)

Zápočet je udělen po odevzdání vypracované práce ve formě stanovené vnitřním předpisem. Toto hodnocení nezahrnuje ani nepředjímá výsledek obhajoby práce.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1.8 50
Práce na individuálním projektu 16.2 454
18 / 18 504 / 504