Finanční management - M501012
Anglický název: Financial Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AM501012
Je záměnnost pro: AM501012, M501018, M501023, M501021, M501022, M501020
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010.

Z: SCHOLLEOVÁ, Hana. Investiční controlling. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009.

Z: VALACH, J. a kolektiv: Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3 vyd. Praha: EKOPRESS, 2011.

Z: SCHOLLEOVÁ, H., ŠTAMFESTOVÁ, P. Finance podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2015.

Z: Aktuální internetové zdroje legislativního charakteru.

D: VLACHÝ, J. Corporate Finance. Praha: Leges, 2019.

D: SCHOLLEOVÁ, Hana. Hodnota flexibility – Reálné opce. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2007.

D: CD-ROM. C.H. BECK pro praxi

D: FOTR, Jiří, SOUČEK, Ivan. Tvorba a řízení portfolia projektů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s, 2015.

Poslední úprava: Švecová Lenka (13.05.2022)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: průběžný test 30 bodů, aktivní účast na cvičení 70 bodů (průběžné testy), z celkových 100 bodů musí student získat 60.

Zkouška: písemná (nutno min. 50 % bodů) a ústní.

Poslední úprava: Scholleová Hana (13.09.2022)
Sylabus

1. Význam finančního řízení, vliv na dlouhodobou prosperitu.

2. Účetní výkazy jako výpověď o finančním řízení.

3. Základní ukazatele stability a prosperity, předpoklady pro budoucí investice a rozvoj.

4. Dlouhodobé financování, náklady kapitálu, WACC.

5. Stanovení nákladů na vlastní kapitál - modely, jejich omezení a vhodnost použití.

6. Finanční plánování - přístupy podle cílů, úrovně, časového horizontu, předmětu plánování, návaznost plánů.

7. Investiční projekty v podniku - fáze investičního rozhodování, způsoby plánování investičního portfolia.

8. Metody hodnocení investic - nevýnosové, statické, dynamické, NPV, IRR, PP, PI, DEVA, MIRR, NPVC, anuity, reálné opce.

9. Typy investic a volba metody adekvátně typu a situaci podniku z hlediska postavení na trhu, životního cyklu, cíle a motivu investice.

10. Vliv volby financování na hodnotu investice. Parametry ovlivňující hodnotu investice (odpisy, financování, leasing, WC management, odložení) a možnosti řízení.

11. Investice jako součást podniku a jako oddělený projekt na zelené louce - vliv na riziko, financování a hodnotu.

12. Citlivostní analýza - analytické, numerické a simulační metody, závěry pro investiční management.

13. Postaudit - cíle, význam, klíčové projekty, hlediska.

14. Financování specifických projektů a start up projektů - business angels kapitál, fondy venture capital, účelový úvěr, crowdfunding. Dlouhodobý dopad, možnosti refinancování.

Poslední úprava: Botek Marek (09.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet obdrží student, který v průběhu semestru získá minimálně 60 bodů ze 100; za průběžné testy online (max. 70 bodů), za průběžný test (max. 30 bodů).

Zkouška je písemná (min. 50 %) a ústní.

Poslední úprava: Scholleová Hana (13.09.2022)