Balanced Scorecard - M501044
Anglický název: Balanced Scorecard
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Anotace -
Student je schopen získat potřebné znalosti pro použití metodiky Balanced Scorecard při implementaci strategie v podniku i v neziskovém sektoru. Součástí implementace je i osvojení parametrů výkonnosti organizace používaných při plánování jejího rozvoje i při vyhodnocování výsledků v komplexním pojetí. Student dále zvládá analyticky vyhodnotit získané informace, využít je v rozhodovacích procesech a zadávat úkoly pro týmy zajišťující realizaci strategie v interních procesech organizace. Student aplikuje nabyté teoretické znalosti při samostatném zpracování projektu implementace strategie na případu reálné firmy.
Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Literatura -

1. FOTR, J., VACÍK, E., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I., Úspěšná realizace strategie a strategického plánu, 2017, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0434-5

2. KAPLAN, R., - NORTON, D.: Balanced Scorecard. Praha, Management Press, 2000, ISBN 80-7261-124-0

3. KAPLAN, R., - NORTON, D.: Strategy Maps. Boston, Harvard Business School Publishing, 2004, ISBN 1-59139-134-2

4. KAPLAN, R., - NORTON, D.: The Execution Premium. Boston, Harvard Business School Publishing, 2001, ISBN 978-1-4221-2116-0

5. HORVÁTH & PARTNERS: Balanced Scorecard v praxi, 1. vydání. Praha, Profess Consulting s.r.o., 2002, ISBN 80-7259-018-9

6. ŠAŠEK, P., VACÍK, E.: Rozšíření využití metodiky Balanced Scorecard v řízení výkonnosti organizací veřejné správy, ZČU v Plzni, 2011, ISBN 978-80-261-0078-2

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Podmínkou pro udělení zápočtu je přijetí samostatně zpracovaného semestrálního projektu, který prokáže aplikaci teoretických znalostí do praxe. Při zpracování semestrálního projektu se předpokládá, že si studenti vyberou relevantní podnik, na němž zvolené téma zpracují.

Zadané téma projektu je "Implementace podnikatelského plánu na základě metodiky Balanced Scorecard":

  • Formulovaná východiska ze strategického plánu;
  • Stanovení krátkodobých cílů a vymezení profilových strategií uvnitř plánovacího období;
  • Transformace ukazatelů výkonnosti do dílčích perspektiv BSC;
  • Provázání systému řízení výkonnosti s podnikovými procesy;
  • Vyvození strategických akcí;
  • Sestavení strategické mapy;

Semestrální projekt lze jedenkrát přepracovat.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška probíhá v kombinované formě, první částí je písemný test obsahující 5 otázek z teorie předmětu v rozsahu probíraném na přednáškách. Druhá část zkoušky je ústní diskuse k tématice Balanced Scorecard a jeho správné aplikace v praxi.

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Sylabus -

1. Úvod do předmětu, vymezení přechodu mezi formulací a implementací strategie

2. Implementace strategie, postup rozpracování strategie do komponent potřebných pro provedení implementace strategie

3. Balanced Scorecard, podstata modelu, jeho vývoj, současné podoba

4. Principy Balanced Scorecard, perspektivy, měřítka, cíle

5. Strategické mapy, jejich význam a obsah

6. Finanční perspektiva, vztah k ostatním perspektivám

7. Zákaznická perspektiva, vztah k ostatním perspektivám

8. Perspektiva interních procesů, vztah k ostatním perspektivám

9. Perspektiva potenciálů, vztah k ostatním perspektivám

10. Profilové strategie (strategie nízké ceny, strategie nejlepšího produktu, strategie zaměření na zákazníka, strategie uzamčení)

11. Implementace Balanced Scorecard do plánu rozvoje organizace

12. Strategické mapy, konstrukce strategických map, Story of Strategy

13. Balanced Scorecard v systému řízení organizace

14. Uplatnitelnost Balanced Scorecard v neziskových organizacích a veřejném sektoru

Poslední úprava: Švecová Lenka (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.4 40
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168