Korporátní právo - M501046
Anglický název: Corporate Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Termíny zkoušek   
Literatura

Základní literatura

Raban, P. a kol. Obchodní právo. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2020, 704 s., ISBN 978-80-87713-19-8

Doporučená literatura

1. Štenglová, I., Dědič, J., Tomsa, M. a kolektiv: Základy obchodního práva. Vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2014, 464 s. ISBN 978-80-7502-052-9.

2. Pokorná, J., Holejšovský, J., Lasák, J., Pekárek, M. a kolektiv. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 448 s., ISBN 978-80-7400-475-9.

3. Raban, P. a et al. Občanské právo hmotné. Závazkové právo. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství. 2014, 528 s. ISBN 978-80-87713-11-2.

Právní předpisy – oba tyto zákony budou mít studenty k dispozici při výuce!!!

Zákon č. 89/2014 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2014 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Závěrečná písemná zkoušce s následující diskuzí o tématu.

Poslední úprava: Scholleová Hana (15.02.2021)
Sylabus

1. Úvod do studia obchodního práva: předmět, systém a vývoj; principy; české a evropské prameny. Vztah zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku.

2. Pojmy a instituty občanského zákoníku: právnická osoba, právní osobnost, svéprávnost. Podnikání a podnikatel – fyzická a právnická osoba. Živnostenské podnikání. Zastoupení podnikatele. Prokura.

3. Obchodní firma. Sídlo podnikatele. Obchodní závod a jeho pobočky. Obchodní tajemství. Obchodní listiny.

4. Úvod do studia obchodních korporací: pojem, členění, znaky. Vklad. Podíl. Základní kapitál.

5. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost.

6. Společnost s ručením omezeným.

7. Akciová společnost. Družstvo.

8. Volené orgány kapitálových obchodních společností – jednatelé; představenstvo; správní rada. Kontrolní orgány.

9. Nadnárodní obchodní korporace: evropská (akciová) společnost; evropské hospodářské zájmové sdružení; evropská družstevní společnost. Přeměny obchodních korporací.

10. Relativní majetková práva – závazkové právo. Smlouva; jednání o uzavření smlouvy; struktura smlouvy; změny smlouvy; zánik smlouvy.

11. Právní prostředky zajištění a utvrzení dluhu: zástavní právo, zadržovací právo; zajišťovací převod práva; ručení; finanční záruka; smluvní pokuta; uznání dluhu.

12. Kupní smlouva. Smlouva o koupi obchodního závodu. Smlouva o pachtu obchodního závodu. Smlouva o dílo. Bankovní smlouvy: úvěr; akreditiv. Licenční smlouva. Tichá společnost.

13. Soutěžní právo: hospodářská soutěž; nekalá soutěž.

14. Základy insolvenčního práva. Veřejné zakázky: přehled právní úpravy. Cenné papíry: pojem a přehled.

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)