Pedagogická psychologie - M832008
Anglický název: Educational Psychology
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mudrák Jiří doc. Mgr. Ph.D.
High Radka Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem kurzu je základní seznámení s nejnovějšími poznatky o psychologických zákonitostech učení, výuky a vyučování. Kurz by měl pomáhat v porozumění: 1. procesu (a průběhu) učení, 2. žákovi v kontextu učební situace 3. sobě jako pedagogovi, který reflektuje svoji pedagogickou činnost Po absolvování kurzu je student schopen: 1. aplikovat teoretické psychologické principy do vyučování chemie 2. vytvářet podmínky pro efektivní učení a vyučování 3. analyzovat příčiny studijního neúspěchu
Poslední úprava: High Radka (13.02.2019)
Literatura

Z: JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav a SLAVÍK, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha, Grada. 2018. ISBN: 978-80-271-0586-1

Z: SLAVIN, Robert. Educational Psychology: Theory and Practice, 12th Edition, Pearson. 2018.

D: MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, s.r.o. 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8

D: PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení – Perspektivní motivace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK. 2012.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Sylabus

1. Pedagogická psychologie, její předmět a metody měření

2. Osobnost učitele a žáka v pedagogickém procesu

3. Typologie učitele, osobnostní a profesní vývoj učitele

4. Behaviorální a sociální teorie učení

5. Kognitivní a konstruktivistické teorie učení

6. Různé druhy učení

7. Diferenciace učení - v čem se žáci liší?

8. Diferenciace učení - inteligence a nadání

9. Motivace - velká motivační trojka

10. Motivace - jak aktualizovat motivaci žáků?

11. Časová perspektiva a seberegulační chování

12. Efektivní hodina

13. Vytváření efektivního prostředí pro učení

14. Emoce při učení, prevence syndromu vyhoření

Poslední úprava: High Radka (13.02.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Účast na přednáškách a seminářích 75%

Splnění všech povinných úkolů v e-learningu

Dobrovolné plnění průběžných úkolů před semináři (body do testu za každý úkol)

Splnění zkouškového testu

Poslední úprava: High Radka (13.02.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 25
Domácí příprava na výuku 50
Zkouškový test 25