Laboratoř didaktiky chemie I - M832011
Anglický název: Didactics of Chemistry: Laboratory I
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Prerekvizity : M832006
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Cílem předmětu je navázat na získané teoretické didaktické poznatky prostřednictvím praktických laboratorních úloh. Studenti se během laboratoří seznámí s širokým spektrem experimentů z oblasti anorganické, analytické a fyzikální chemie využitelných ve výuce chemie i při její popularizaci. Studenti si při práci v laboratoři utvrdí správné techniky práce a bezpečnostní návyky při manipulaci s chemickými látkami. Díky vzájemné demonstraci prováděných experimentů a následné zpětné vazbě studenti zároveň posílí svoje kompetence v oblasti měkkých dovedností.
Poslední úprava: Havlík Jan (10.03.2019)
Literatura

Z: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost. Praha: Prospektrum, 2000. ISBN 80-7175-057-3.

Z: ROESKY, H. W. Spectacular chemical experiments. Weinheim: Wiley-VCH, c2007. ISBN 978-3-527-31865-0.

Z: ČTRNÁCTOVÁ, Hana a Josef HALBYCH. Didaktika a technika chemických pokusů. 3., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1192-9.

Z: MOKREJŠOVÁ, Olga. Moderní výuka chemie. V Praze: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-234-2.

Z: ŠULCOVÁ, Renata. Chemie se nezbavíme. Praha: P3K, 2014. ISBN 978-80-87343-43-2.

D: GARCÍA-MARTÍNEZ. Chemistry Education – Best Practices, Opportunities and Trends: Wiley-VCH, 2015. ISBN 978-3-527-33605-0.

D: ABELS, Simone, Erik ARENDS, Sara BARBIERI, et al. Kniha přírodovědných záhad: učební aktivity pro podporu badatelsky orientované výuky v přírodovědném vzdělávání. Přeložil Marek ČTRNÁCT. V Praze: TEMI, 2016. ISBN 978-80-87343-61-6.

D: ROESKY, H. W. a K. MÖCKEL. Chemical curiosities: spectacular experiments and inspired quotes. New York: VCH, c1996. ISBN 3-527-29414-7.

D: CHEMICKÉ POKUSY. Studium chemie - Portál PřF UK pro podporu výuky chemie na SŠ a ZŠ [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: http://studiumchemie.cz/experiment/

D: CANOV, Michael. Informační chemický web. [online]. [cit. 2019-03-10]. Dostupné z: http://canov.jergym.cz/

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (22.04.2022)
Studijní opory

Návody k experimentům a teoretické texty (k dispozici v elektronické podobě na e-learning.vscht.cz)

Poslední úprava: Havlík Jan (13.02.2019)
Sylabus

1.Bezpečnost a technika práce ve školní chemické laboratoři

2.Vodík a jeho sloučeniny

3.Kyslík a jeho sloučeniny

4.Halogeny

5.Síra a selen

6.Dusík

7.Fosfor, arsen, antimon, bismut

8.Alkalické kovy

9.Kovy alkalických zemin, hliník a lanthanoidy

10.Titan, vanad, chrom a mangan

11.Železo, kobalt, nikl a zinek

12.Měď, stříbro, zlato, platina a rtuť

13.Nanochemie, elektrochemie a materiálové chemie

14.Efektní anorganické pokusy

Poslední úprava: Havlík Jan (10.03.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je splnění vstupního testu bezpečnosti práce, prezenční absolvování všech praktických lekcí v laboratoři (případné absence je nutné nahradit, náhradní termíny laboratoří budou vypsány koncem semestru či ve zkouškovém období, po domluvě s vyučujícím), odevzdání písemně vypracovaných otázek a úkolů, zadávaných na každé lekci, a absolvování závěrečné úlohy. V rámci této úlohy student připraví a provede vybraný demonstrační experiment se všemi jeho náležitostmi běžnými ve výuce středoškolské chemie. Hodnocena je didaktická i odborně-chemická stránka prováděného experimentu.

Poslední úprava: Havlík Jan (13.02.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2.3 64
Obhajoba individuálního projektu 0.2 6
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.5 98
6 / 6 168 / 168