Ekonomické aspekty řízení chemického průmyslu - M837003
Anglický název: Economic Aspects of Chemical Industry
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět se zaměřuje na poznání základních ekonomických zákonitostí chemického a rafinérského průmyslu. Je orientován zejména na pochopení strategického plánování, finanční řízení a hodnocení efektivnosti investičních projektů. V rámci kurzu budou zajištěny 3 exkurze do podniků chemického průmyslu k přednášeným tématům.
Poslední úprava: Kubová Petra (24.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nacházet podklady pro analýzu ekonomických trendů v chemickém průmyslu

Chápat vliv inovací na rozvoj podniků v oblasti chemického průmyslu

Rozumět vazbám návratnosti investičního projektu a efektivnosti podniku

Poslední úprava: Kubová Petra (24.01.2018)
Literatura -

Z:KISLINGEROVÁ, E. et al. Manažerské finance. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada,Praha,2010

D:MOLNÁR, Z.,Competitive Intelligence.,Oeconomica,Praha,2009

D:FOTR J., Vacík E., Souček I., Špaček M., Hájek St. Tvorba strategie a strategické plánování, Grada, 2012

D:FOTR J., SOUČEK I.,Tvorba a řízení portfolia projektů,Grada,Praha,2015

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Studijní opory -

presentace zaslané na emailové adresy, exkurze

Poslední úprava: Kubová Petra (24.01.2018)
Sylabus -

1.Úvod do kurzu, diskuze k současné výkonnosti českého chemického a rafinérského průmyslu

2.Řízení rozvoje a inovací

3.Assets management - řízení fixních aktiv (investice a údržba majetku)

4.Finanční řízení a řízení výkonosti podniků v chemickém průmyslu

5.Finanční analýza podniků v chemickém průmyslu

6.Operativní plánování v chemickém průmyslu

7.Metody Business Intelligence v podnicích chemického průmyslu

8.Strategické plánování a rozhodování

9.Řízení investičního portfolia v chemickém průmyslu a jeho optimálizace

10.Řízení rizik a krizový management

11.Klíčové milníky vývoje českého chemického průmyslu od konce 80-ých let

12.Aktuální otázky konkurenceschopnosti současného českého chemického průmyslu

13.Aktuální vývoj evropského chemického průmyslu

14.Rezerva

V rámci studia jsou předpokládány 3 exkurze do podniků chemického průmyslu k přednášeným tématům a bude zpracována seminární práce finanční analýzy vybraného chemického podniku.

Poslední úprava: Souček Ivan (29.07.2019)
Vstupní požadavky -

Předpokládané znalosti:

  • základy ekonomie
  • základy finančního managementu
  • základy účetnictví
Poslední úprava: Kubová Petra (24.01.2018)
Studijní prerekvizity - angličtina

Enterprise Economics, Management of Enterprise Processes

Poslední úprava: Kubová Petra (24.01.2018)