PředmětyPředměty(verze: 853)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Energetika anorganických sloučenin - N101024
Anglický název: Inorganic Energetics
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Platnost: od 2014
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)
Předmět vychází ze základních principů obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení role energie v chemických dějích. Na konkrétních příkladech si studenti ověří schopnost posuzovat reaktivitu, stabilitu a možnost existence látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ101 (03.12.2013)

Studenti budou umět:

Objasnit původ a význam jednotlivých energetických a entropických příspěvků k vlastnostem anorganických látek.

Posoudit vliv nestandardních podmínek na energetické projevy látek.

Odhadnout možnost existence anorganických sloučenin.

Zdůvodnit chování kationtů a aniontů v polárních roztocích.

Vysvětlit periodické trendy v termodynamických vlastnostech anorganických sloučenin.

Literatura -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (05.06.2013)

Z: Dasent W.E.:Inorganic Energetics: an Introduction, Cambridge University Press, 1982

D: Johnson D.A.:Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1982

D: Wulfsberg G.:Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000?1-891389-01-7

Studijní opory -
Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

http://www.vscht.cz/ach/vyuka-bakalarske-oach-prednasky.html

http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/brevuvod.html

Požadavky ke kontrole studia -
Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Během semestr každý student samostatně zpracuje 5 tématických okruhů z problematiky tohoto předmětu. Zkouška je písemná a ústní.

Sylabus -
Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Energetické změny při chemických reakcích.

2. Termodynamická stabilita a kinetické stabilita.

3. Energetika izolovaných atomů, iontů a molekul .

4. Energetika iontových krystalů. Mřížková a vazebná energie.

5. Periodické trendy pro �Gf0 a � Hf0 iontových krystalů.

6. Odhad �Gf0 pro iontové krystaly.

7. Energetika kovalentních sloučenin. Vazebné energie.

8. Periodické trendy �Gf0 a � Hf0 kovalentních sloučenin.

9. Energetika kovů a slitin. Kohézní energie.

10. Energetika iontů ve vodných prostředích. Hydratace.

11. Elektrodové potenciály.

12. Síla kyselin a bází ve vodných roztocích.

13. Stabilita kovalentních a komplexních sloučenin ve vodných prostředcích.

14. Termochemické cykly.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

Obecná a anorganická chemie, Fyzikální chemie

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 30
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha